Tổng hợp Kỹ năng của Anh Hồn trong Phong Lưu Tam Quốc – Phần 3

TỔNG HỢP KỸ NĂNG ANH HỒN CAM
TRONG PHONG LƯU TAM QUỐC - PHẦN 3

     1. Kỹ năng của các Anh hồn Mặt Ngọc (Ngọc Diện).

     Lever 1: Toàn thể công kích, làm hỗn loạn một mục tiêu bên địch có Phổ công cao nhất, lưu 30 nộ.

     Lever 7 Toàn thể công kích, làm hỗn loạn một mục tiêu bên địch có Phổ công cao nhất, đồng thời làm giảm toàn thể đối phương 50% Né tránh trong 3 Hiệp  lưu 30 nộ.

      Lever 13: Toàn thể công kích, làm hỗn loạn một mục tiêu bên địch có Phổ công cao nhất, đồng thời làm giảm toàn thể đối phương 60% Né tránh trong 3 Hiệp  lưu 30 nộ.     

     Lever 19: Toàn thể công kích, làm hỗn loạn một mục tiêu bên địch có Phổ công cao nhất, đồng thời làm giảm toàn thể đối phương 70% Né tránh trong 3 Hiệp  lưu 30 nộ    

      Lever 25Toàn thể công kích, làm hỗn loạn một mục tiêu bên địch có Phổ công cao nhất, làm giảm toàn thể đối phương 70% Né tránh trong 3 Hiệp, đồng thời tăng một lượng nhỏ Tam công cho đội mình, lưu 30 nộ.    

     Lever 31Toàn thể công kích, làm hỗn loạn một mục tiêu bên địch có Phổ công cao nhất, làm giảm toàn thể đối phương 70% Né tránh trong 3 Hiệp, đồng thời tăng một lượng lớn Tam công cho đội mình, lưu 30 nộ.    

      Lever 37Toàn thể công kích, làm hỗn loạn một mục tiêu bên địch có Phổ công cao nhất, làm giảm toàn thể đối phương 70% Né tránh trong 3 Hiệp, đồng thời tăng một lượng cực lớn Tam công cho đội mình, lưu 30 nộ.    

       Lever 43Toàn thể công kích, làm hỗn loạn một mục tiêu bên địch có Phổ công cao nhất, làm giảm toàn thể đối phương 70% Né tránh trong 3 Hiệp, đồng thời tăng một lượng cực lớn Tam công cho đội mình, Bản thân hút máu tương đương với 20% sát thương, lưu 30 nộ.

      Lever 47Toàn thể công kích, làm hỗn loạn một mục tiêu bên địch có Phổ công cao nhất, làm giảm toàn thể đối phương 70% Né tránh trong 3 Hiệp, đồng thời tăng một lượng cực lớn Tam công cho đội mình, Bản thân hút máu tương đương với 30% sát thương, lưu 30 nộ. 

     Lever 50Toàn thể công kích, làm hỗn loạn một mục tiêu bên địch có Phổ công cao nhất, làm giảm toàn thể đối phương 70% Né tránh trong 3 Hiệp, Phong ấn tuyệt kỹ một Hiệp. Đồng thời tăng một lượng cực lớn Tam công cho đội mình, Bản thân hút máu tương đương với 30% sát thương, lưu 30 nộ.

     Lever 56Toàn thể công kích, làm hỗn loạn một mục tiêu bên địch có Phổ công cao nhất, làm giảm toàn thể đối phương 70% Né tránh trong 3 Hiệp, Phong ấn tuyệt kỹ một Hiệp. Đồng thời tăng một lượng cực lớn Tam công cho đội mình, Bản thân hút máu tương đương với 40% sát thương, lưu 30 nộ.

     Lever 66Toàn thể công kích, làm hỗn loạn một mục tiêu bên địch có Phổ công cao nhất, làm giảm toàn thể đối phương 70% Né tránh trong 3 Hiệp, Phong ấn tuyệt kỹ một Hiệp. Đồng thời tăng một lượng cực lớn Tam công cho đội mình, Xác suất làm toàn thể đội mình tiết 30 Nộ, bản thân hút máu tương đương với 40% sát thương, lưu 30 nộ.

     Lever 66Toàn thể công kích, làm hỗn loạn một mục tiêu bên địch có Phổ công cao nhất, làm giảm toàn thể đối phương 70% Né tránh trong 3 Hiệp, Phong ấn tuyệt kỹ một Hiệp. Đồng thời tăng một lượng cực lớn Tam công cho đội mình, Xác suất lớn làm toàn thể đội mình tiết 30 Nộ, bản thân hút máu tương đương với 40% sát thương, lưu 30 nộ.

     2. Kỹ năng của các Anh hồn Bù Nhìn 

     Lever 1 : Kỹ công tấn công toàn thể, được miễn choáng, phong ấn, giảm nộ, hỗn loạn trong 3 Hiệp, lưu 40 nộ. 

     Lever 7 Kỹ công tấn công toàn thể, được miễn choáng, phong ấn, giảm nộ, hỗn loạn trong 3 Hiệp. Gia tăng 40 % né tránh, đỡ, bền cho bản thân trong 3 Hiệp, lưu 40 nộ. 

 Lever 13Kỹ công tấn công toàn thể, được miễn choáng, phong ấn, giảm nộ, hỗn loạn trong 3 Hiệp. Gia tăng 50 % né tránh, đỡ, bền cho bản thân trong 3 Hiệp, lưu 40 nộ. 

     Lever 19: Kỹ công tấn công toàn thể, được miễn choáng, phong ấn, giảm nộ, hỗn loạn trong 3 Hiệp. Gia tăng 60 % né tránh, đỡ, bền cho bản thân trong 3 Hiệp, lưu 40 nộ.

     Lever 25Kỹ công tấn công toàn thể, được miễn choáng, phong ấn, giảm nộ, hỗn loạn trong 3 Hiệp. Gia tăng 60 % né tránh, đỡ, bền cho bản thân trong 3 Hiệp, gia tăng 40 nộ cho toàn thể đồng đội, lưu 40 nộ. 

     lever 31Kỹ công tấn công toàn thể, được miễn choáng, phong ấn, giảm nộ, hỗn loạn trong 3 Hiệp. Gia tăng 60 % né tránh, đỡ, bền cho bản thân trong 3 Hiệp, gia tăng 50 nộ cho toàn thể đồng đội, lưu 40 nộ. 

     Lever 37Kỹ công tấn công toàn thể, được miễn choáng, phong ấn, giảm nộ, hỗn loạn trong 3 Hiệp. Gia tăng 60 % né tránh, đỡ, bền cho bản thân trong 3 Hiệp, gia tăng 70 nộ cho toàn thể đồng đội, lưu 40 nộ. 

     Lever 43Kỹ công tấn công toàn thể, được miễn choáng, phong ấn, giảm nộ, hỗn loạn trong 3 Hiệp. Gia tăng 60 % né tránh, đỡ, bền cho bản thân trong 3 Hiệp, gia tăng cho toàn thể đồng đội 70 nộ và phục hồi 5% HP, lưu 40 nộ.

     Lever 47: Kỹ công tấn công toàn thể, được miễn choáng, phong ấn, giảm nộ, hỗn loạn trong 3 Hiệp. Gia tăng 60 % né tránh, đỡ, bền cho bản thân trong 3 Hiệp, gia tăng cho toàn thể đồng đội 70 nộ và phục hồi 8% HP, lưu 40 nộ.

     Lever 50Kỹ công tấn công toàn thể, được miễn choáng, phong ấn, giảm nộ, hỗn loạn trong 3 Hiệp. Gia tăng 60 % né tránh, đỡ, bền cho bản thân trong 3 Hiệp, gia tăng cho toàn thể đồng đội 70 nộ và phục hồi 12% HP, lưu 40 nộ.

      Lever 56Kỹ công tấn công toàn thể, được miễn choáng, phong ấn, giảm nộ, hỗn loạn trong 3 Hiệp. Gia tăng 60 % né tránh, đỡ, bền cho bản thân trong 3 Hiệp, gia tăng cho toàn thể đồng đội 70 nộ và phục hồi 16% HP, lưu 40 nộ.

       Lever 66Kỹ công tấn công toàn thể, được miễn choáng, phong ấn, giảm nộ, hỗn loạn trong 3 Hiệp. Gia tăng 60 % né tránh, đỡ, bền cho bản thân trong 3 Hiệp, gia tăng cho toàn thể đồng đội 70 nộ và phục hồi 22% HP, lưu 40 nộ.

       Lever 76Kỹ công tấn công toàn thể, được miễn choáng, phong ấn, giảm nộ, hỗn loạn trong 3 Hiệp. Gia tăng 60 % né tránh, đỡ, bền cho bản thân trong 3 Hiệp, gia tăng cho toàn thể đồng đội 70 nộ và phục hồi 30% HP, lưu 40 nộ.

      3. Kỹ năng của các Anh hồn Sách Hồn 

     Lever 1Tuyệt kỹ công kích toàn thể, mỗi lần tuyệt kỹ công kích vĩnh cửu gia tăng tam công 10%

     Lever 7Tuyệt kỹ công kích toàn thể, mỗi lần tuyệt kỹ công kích vĩnh cửu gia tăng tam công 15%

     Lever 13Tuyệt kỹ công kích toàn thể, mỗi lần tuyệt kỹ công kích vĩnh cửu gia tăng tam công 20%

     Lever 19Tuyệt kỹ công kích toàn thể, mỗi lần tuyệt kỹ công kích vĩnh cửu gia tăng tam công 30%.

    Lever 25Tuyệt kỹ công kích toàn thể, mỗi lần tuyệt kỹ công kích vĩnh cửu gia tăng tự thân tam công 30%, gia tăng bạo kích, trúng đích 30% Ba hiệp, giảm bớt địch quân 2 Tầng kim giáp. 

     Lever 31Tuyệt kỹ công kích toàn thể, mỗi lần tuyệt kỹ công kích vĩnh cửu gia tăng tự thân tam công 30%, gia tăng bạo kích, trúng đích 40% Ba hiệp, giảm bớt địch quân 3 Tầng kim giáp.    

     Lever 37Tuyệt kỹ công kích toàn thể, mỗi lần tuyệt kỹ công kích vĩnh cửu gia tăng tự thân tam công 30%, gia tăng bạo kích, trúng đích 50% Ba hiệp, giảm bớt địch quân 4 Tầng kim giáp.

      Lever 43Tuyệt kỹ công kích toàn thể, mỗi lần tuyệt kỹ công kích vĩnh cửu gia tăng tự thân tam công 30%, gia tăng bạo kích, trúng đích 60% Ba hiệp, giảm bớt địch quân 6 Tầng kim giáp.

     Lever 47Tuyệt kỹ công kích toàn thể, mỗi lần tuyệt kỹ công kích vĩnh cửu gia tăng tự thân tam công 30%, gia tăng bạo kích, trúng đích 60% Ba hiệp, giảm bớt địch quân 6 Tầng kim giáp, xác suất nhỏ liên kích một lần, lưu 60 Nộ. 

     Lever 50Tuyệt kỹ công kích toàn thể, mỗi lần tuyệt kỹ công kích vĩnh cửu gia tăng tự thân tam công 30%, gia tăng bạo kích, trúng đích 60% Ba hiệp, giảm bớt địch quân 6 Tầng kim giáp, xác suất liên kích một lần, lưu 60 Nộ.

     Lever 56Tuyệt kỹ công kích toàn thể, mỗi lần tuyệt kỹ công kích vĩnh cửu gia tăng tự thân tam công 30%, gia tăng bạo kích, trúng đích 60% Ba hiệp, giảm bớt địch quân 6 Tầng kim giáp, xác suất lớn liên kích một lần, lưu 60 Nộ.

     Lever 66Tuyệt kỹ công kích toàn thể, mỗi lần tuyệt kỹ công kích vĩnh cửu gia tăng tự thân tam công 30%, gia tăng bạo kích, trúng đích 60% Ba hiệp, giảm bớt địch quân 6 Tầng kim giáp, xác suất cực lớn liên kích một lần, lưu 60 Nộ.

      Lever 76Tuyệt kỹ công kích toàn thể, mỗi lần tuyệt kỹ công kích vĩnh cửu gia tăng tự thân tam công 30%, gia tăng bạo kích, trúng đích 60% Ba hiệp. giảm bớt địch quân 6 Tầng kim giáp, xác suất cực lớn liên kích một lần, trảm sát mục tiêu có lượng HP nhỏ hơn 20%, lưu 60 Nộ.
 

     Bài viết mang tính chất mô tả và có giá trị tham khảo, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những điểm còn khiếm khuyết và chưa phân tích đánh giá được sự lợi hại của các Kỹ năng Anh hồn. Rất mong được sự tham gia ý kiến bổ sung mọi người, các bạn có thể comment ngay phía dưới bài viết. Cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bài viết.

                                                                                            KLT S294 Di Châu

 ĐĂNG KÝ ĐỂ THEO DÕI

 THÀNH VIÊN ĐĂNG KÝ

5,429 Thành viên đăng ký

     Album Nhạc Bolero buồn tê tái – Part 1  được đăng tải trên Kênh Phương Minh Blog địa chỉ: https://YouTube.com/phuongminhblog các bạn đừng quên đăng ký để theo dõi những Video tiếp theo nhé.

Cám ơn Quý độc giả đã quan tâm và đồng hành cùng phuongminh.net trong thời gian qua. Nếu thấy hữu ích, Quý độc giả hãy chia sẻ để nhiều người cùng được biết và đây chính là nguồn động viên khích lệ lớn lao đối với chúng tôi. Quý độc giả nhớ đăng ký để nhận được những thông tin mới nhất.!

Nguyễn Phương
Admin of Site

Nguyễn Phương

Sống nội tâm, thích kết bạn, sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm hay trong lĩnh vực kỹ thuật bản đồ Mapinfor, kiếm tiền online, tử vi, tướng số, phong thủy. Ghét sự giả dối, lừa lọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *