Xem Tử vi chọn đời Nam – Nữ Mạng tuổi Đinh Sửu 1997

XEM TỬ VI CHỌN ĐỜI TUỔI ĐINH SỬU 1997

THEO SÁCH SỐ DIỄN CẦM TAM THẾ DIỄN NGHĨA
CỦA DỊCH GIẢ DƯƠNG CÔNG HẦU
XEM CÔNG DANH TÀI LỘC, VẬN HẠN NAM - NỮ MẠNG
CỦA NGƯỜI TUỔI ĐINH SỬU SINH NĂM 1997
_______________
Nguyễn Phương
Admin of Site

Mạng :  Giang Hạ Thủy (Nước dưới sông)

Xương con Trâu, tướng tinh con Trùng.

Nam: thờ Cậu Tài, Cậu Quí độ mạng

Nữ: thờ Bà Chúa Ngọc  Nương độ mạngthiên Huyền độ mạng .

Đoán xem sốmạng như là

Đinh Sửu mạng Thủy số ta như vầy

Tuổi Thổ mạng  Thủy số này,

Có tật bịnh  kín có vầy trường sinh. 

TháuDương chiếu mạng khôn lanh. 

Tính sang mau hiểu tài lành tâm linh,

 Vẻ vui gương diện ý tình,

Chiêm bao thường thấy mẹ mình bay đi

Long Thần chiếu mạng  phò trì, 

Tay làm ra của vậy thì như chơi. 

Số này tạo  lập nên đời,

Gia đình phú túc chói ngời thịnh  danh.

Có duyên  được  chữ tam sinh,

Nợ duyên  dễ tạo  dễ thành nguyệt hoa.

Một đời khó trọn  đó là,

Ở được bền vững đó là phước sinh,

Đệ huynh cốt nhục  chẳng lành,

Nhơn tình ấm lạnh  dạ dành lãng sao.

Khó nuôi con kiến dễ nào,

Tốn hao tiền của phước hào được nên.

Số  ở một chỗ không bền,

Đổi đời khác  xứ lập nên gia đình.

Cách nơi cha mẹ dưỡng sinh, 

Ay  làthuận  số kiết  tinh độ rày.  

Số này ít cónạn  tai,

Kiết tinh đa chiếu hôm nay vững vàng.

Có đau mau huyết chẳng an, 

Thường khi nhức mỏi hoặc sang ghẻ rày. 

Ta nên chưởng Đức lâungày,

Gia đình an hưởng  tiền tài vượng  tăng.

Tháng Giêng         

Tuổi đàn ông: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.

Tuổi đàn bà: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.

Điều hợp: làm ăn có gặp nhiều  việc may thạnh vượng tiền tài10 phần được 8 phần,   cà có cảnhduyên nợ vấn vương, lo tính việc chi cũng được sáng suốt, gia đạo được sự an vui.

Điều kỵ: vợ chồng có việc  buồn  giận  với nhau, và trong mình nhức mỏi chút ít.

Tháng 2

Tuổi đàn ông: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

Tuổi đàn bà: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.

Điều  hợp:  làm ăn cẩn thận tiền  tài 10 phần được 2 phần, người  quyền  tước  có gặp việc may vềchức phận,   cầu việc quan có người  quới nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: phòng có việc  ai bi hoặc tai nạn,  chớ nên đi xa đường  của tiền hao tốn, ngừa  kẻ

tiểu nhơn phản, kỵ đi sông  sâu sóng  lớn, có việc đi đường hoặc đổi dời, nên  đề phòng   và cầunguyện  Trời Phật phò hộ cho được nhẹ

Tháng 3                   

Tuổi đàn ông: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.

Tuổi đàn bà: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.

Điều  hợp:  lầm ăn tiền tài 10 phần được 5 phần, lo tính việc chi giữ bực trung là tốt,  dầu  có việc kỵchút ít, đề phòng  cũng được qua.

Điều kỵ: phòng  có động  việc  quan làng hình phạt,  vợ chồng có việc  buồn  giận chút ít, và

có kẻ tranh phản rầy rà.

Tháng 4                   

Tuổi đàn ông: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

Tuổi đàn bà: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.

Điều hợp: làm  ăn cẩn  thận  tiền  tài 10 phần được 4 phần, cầu việc  quan có người   quới nhơn giúpđỡ

Điều kỵ: có việc  đi đường  nhiều,  hoặc  đổi dời chỗ ở,  phòng  có động  việc  quan làng,  giữ

mình kẻo bị té sinh việc lo buồn.

Tháng 5                   

Tuổi đàn ông: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

Tuổi đàn bà: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.

Điều  hợp:  làm ăn tiền tài 10 phần được 6 phần,  và có cảnh duyên  nợ vấn vương, lo tính việc chicũng được sáng suốt

Điều kỵ: có bịnh  đau trong ít ngày,  vợ chồng  có việc  buồn  giận chút ít, trong lòng lo tính

nhiều việc, có bịnh đau nên cầu nguyện  Trời Phật phò hộ cho được nhẹ.

Tháng 6                   

Tuổi đàn ông: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.

Tuổi đàn bà: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.

Điều hợp:  làm ăn tự ý  cẩn thận tiền tài 10 phần được 4 phần, lo lắng việc chi nên để ý  đề phòng,dầu có việc  kỵ cũng được qua.

Điều kỵ: chớ nên can thiệp tin cậy người,  phòng  trộm cắp mất đồ, hoặc có bịnh  đau chút

ít, sinh nhiều việc xung buồn.

Tháng 7                   

Tuổi đàn ông: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.

Tuổi đàn bà: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.

Điều hợp: làm ăn có việc  gặp  may thạnh vượng tiền tài 10 phần được 8 phần,   và có cảnh duyên nợvấn vương, lo tính việc chi cũng được sáng suốt, gia đạo được sự an vui.

Điều kỵ: vợ chồng có việc  buồn  giận  với nhau, và trong mình nhức mỏi chút ít.

Tháng 8                   

Tuổi đàn ông: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.

Tuổi đàn bà: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.

Điều  hợp:  làm ăn cẩn thận tiền  tài 10 phần được 3 phần, người  quyền  tước  có gặp việc may vềchức phận,  cầu việc quan có người  quới nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: đề phòng   có việc  ai bi hoặc tai nạn,  chớ nên đi xa đường   của có hao tốn, kỵ đi

sông  sâu sóng lớn, phòng   có động việc quan làng,  nên đề phòng  và cầu nguyện  Trời Phật phò hộcho được nhẹ.

Tháng 9                   

Tuổi đàn ông: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.

Tuổi đàn bà: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

Điều hợp:  làm ăn tiền tài 10 phần được 6 phần, lo tính việc chi giữ bực trung là tốt,  có việc kỵ chútít, đề phòng  cũng được qua.

Điều kỵ: có việc  tranh phản rầy rà, phòng  có động  việc  quan làng, vợ chồng có việc buồn

giận chút ít.

Tháng 10                 

Tuổi đàn ông: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.

Tuổi đàn bà: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

Điều hợp:  làm ăn tiền tài 10 phần được 4 phần,  cầu việc quan có người  quới nhơn giúp đỡ. Điều kỵ:có việc  đi đường  nhiều,  hoặc  đổi dời chỗ ở, phòng có động việc quan làng,  và giữ mình kẻo bị té,sinh việc lo buồn.

Tháng 11                 

Tuổi đàn ông: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.

Tuổi đàn bà: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.

Điều  hợp:  làm ăn tiền tài 10 phần được 6 phần, lo tính việc chi cũng được sáng suốt, dầu có việc  kỵ chút ít cũng đăng qua.

Điều kỵ: có bịnh  đau trong ít ngày,  và trong lòng lo tính nhiều việc, có binh đau nên cầu

nguyện  Trời Phật phò hộ cho được nhẹ.

Tháng 12                

 Tuổi đàn ông: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.

Tuổi đàn bà: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

Điều hợp:  làm ăn tự ý  cẩn thận tiền tài 10 phần được 4 phần, gái thì có cảnh duyên nợ vấn vương,  cầu việc quan có người quới nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: chớ nên can thiệp tin cậy người,  phòng trôm cặp hao tài, hoặc  có binh đau chút ít, ngừa  kẻ tiểu nhơn phản. Sinh việc xung buồn.

Ngày kỵ, hợp của tuổi Đinh Sửu

NGÀY  TÝ                      …  hợp: cầu tài, cầu tiên  bà độ mạng, đào đất,  dời chỗ  ở, ( kỵ: hay lo nhiều phòng bịnh hoạn)

NGÀY  SỬU                       …  hợp:  có thần  linh hộ mạng, có người  quới nhơn hộ trợ  (kỵ:  nghe lời,trộm cắp, đưa tiền ra, cầu tài, người  quen phản, than buồn)

NGÀY DẦN                        …  hợp:  cầu tìa, dời chỗ  ở, kết  hôn,  đào  đất (kỵ:lo  chi phòng thất vọng,  nhức mỏi, trai hờn vợ)

NGÀY  MẸO                      …  hợp:  có thần linh độ mạng, quới nhơn hộ trợ,  (kỵ:  đưa tiền ra, cầutài, người  quen phản, đi nhiều, kỵ té)

NGÀY  THÌN                   …  hợp: cầu tìa, chức phận, gặp hung hóa hiền, (kỵ: pháp luật, bịnh hoạn,rầy rà, gái hờn chồng)

NGÀY  TỴ                …  hợp: văn thơ, đơn tờ, nhập học,  đi đường, (kỵ: đào đất, buồn ý, quan sự, đité)

NGÀY  NGỌ                   …  hợp: kết hôn, nhiều việc hợp, cầu tiên bà độ, (kỵ: lo nhiều, lo chi phòngthât vọng, bịnh hoạn, trai hờn vợ)

NGÀY   MÙI                    …  hợp: (không  có), (kỵ: nghe lời, trộm cặp, can thiệp hùn hợp,  than buồn)

NGÀY  THÂN                       …  hợp:  cầu tài, kết hôn, đào đất, (kỵ:  nhức mỏi, lo chi phòng thất vọng, trai hờn vợ)

NGÀY  DẬU                    …  hợp: thần linh độ mạng, quới nhơn hộ trợ, hợp thơ tờ (kỵ:đưa  tiền ra,cầu tài, chức phận, người thân phản, buồn phiền, quan sự)

NGÀY   TUẤT                        …  hợp:  cầu tài, chức phận, gặp hung hóa hiền,  (kỵ:rầy rà, pháp luật,kỵ té, quan sự, buồn phiền)

(Điều kỵ, hợp đúng ngày, phòng hờ trước  sau 1 ngày)

Cám ơn Quý độc giả đã quan tâm và đồng hành cùng phuongminh.net trong thời gian qua. Nếu thấy hữu ích, Quý độc giả hãy chia sẻ để nhiều người cùng được biết và đây chính là nguồn động viên khích lệ lớn lao đối với chúng tôi. Quý độc giả nhớ đăng ký để nhận được những thông tin mới nhất.!

Nguyễn Phương
Admin of Site

Nguyễn Phương

Sống nội tâm, thích kết bạn, sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm hay trong lĩnh vực kỹ thuật bản đồ Mapinfor, kiếm tiền online, tử vi, tướng số, phong thủy. Ghét sự giả dối, lừa lọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *