Xem Tử vi chọn đời Nam, Nữ Mạng tuổi Giáp Tý 1984 | Theo sách số Diễn Cầm Tam Thế Diễn nghĩa-Dương Công Hầu

XEM TỬ VI CHỌN ĐỜI TUỔI GIÁP TÝ 1984

THEO SÁCH SỐ DIỄN CẦM TAM THẾ DIỄN NGHĨA
CỦA DỊCH GIẢ DƯƠNG CÔNG HẦU
XEM CÔNG DANH TÀI LỘC, VẬN HẠN NAM - NỮ MẠNG
CỦA NGƯỜI TUỔI GIÁP TÝ SINH NĂM 1984
_______________
Nguyễn Phương
Admin of Site

Mạng :  Hải trung Kim (Vàng dưới biển).

Xương con chuột, tướng tinh con Sói.

Nam: thờ Quan Thánh Đế Quân độ mạng .

Nữ: thờ bà Chúa Cửu thiên Huyền độ mạng .

Đoán xem số phận  như là ,

Giáp  tý mạng kim mạng số ta như vầy, 

Mạng kim tuổi thuỷ thế này,

Tuổi cùng với mạng hai đây hạp rày .

Trung niên  phát đạt  tiền tài, Gia 

đình no đủ trong ngoài đăng an .

Số ta không đặng vẹn toàn

Tin người giúp đỡ là đàng  vô ân .

Tánh hay lo tính càn phân , 

Tínhcao lo thấp ân cần siêng  năng ,

Bải buôn  lỗ miệng khoan hoằn,

Giận hay nói cọc tánh hằng thông  minh , Sốnày đặng chữ hiển vinh ,

Có mạng  quyền tước thân tình người sang .

Làm ăn lớn việc không toàn.

Bất câu việc nhỏ bình an đắc thành .

Số này tuổi trẻ xuân xanh,

 Đắng cay một lúc phải đành gian truân

Cách xa xứ xở trông  chừng ,

 Khắc hào phu phụ  đã từng số nhiều,

Lương duyên  đời đổi vậy thì, 

Khó tròn đôi bạn hầu bi số phần  .

Sanh nhằm thiên quý giai nhân,

Tánh sáng thanh khiết tự tân nghiệp  nghề .

Lo cho huynh đệ nhiều  bề,

 Anh em thiếu  sức chớ hề bỏ qua.

Hay lo hay tính ý ta ,

Học nhiều biết ít khá mà tài hay .

Ta nên chưởng  đức nhiều ngày, 

Mai sau an hưởng hậu lai an lành.

Tháng giêng

 Tuổi đàn ông:             3,15,27,39,51,63,75,87

Tuổi đàn bà:                11,23,35,47,59,71,83,95

Điều  hợp  :làm ăn cẩn thận tiền tài 10 phần được 3 phần , cần việc quan có người  quý nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ : có việc  đi đường  nhiều,  hoặc đổi dời chổ, phòng  có việc  bi ai, hoặc tai nạn,  chớ nênđi xa đường , người kẻ tiểu nhơn phản, vợ chồng có việc  buồn  giận  với nhau nên đề phòng

và cầu nguyện Trời phật phò hộ cho được nhẹ.

Tháng 2

 

Tuổi đàn ông:

4,16,28,40,52,64,76,88

 

Tuổi đàn bà:

10,22,3,46,58,70,82,94

Điều hợp: Làm ăn thịnh  vượng,  tiền tài 10 phần được 8 phần , và có cảnh duyên  nợ vấn vương lo tính việc chi cũng được  sáng suốt , gia đạo được  sự an vui, có việc  phải  kỵ chút ít cũng được qua.

Điều kỵ: Phòng  có động  việc  quan làng hình phạt , và có tiếng  thị phi rầy rà, vợ chồng  có

việc  rầy rà chút ít.

Tháng 3

 

Tuổi đàn ông :

6,18,30,42,54,66,78,90

 

Tuổi đàn bà:

9,21,33,45,57,69,81,93

Điều hợp : Làm  ăn  tiền  tài 10 phần được 5 phần,  gái thì có cảnh  duyên   nợ vấn vương lo tínhviệc chi giữ bức trung là tốt ,có việc  kỵ đề phòng cũng được nhẹ.

Tháng 4

Tuổi đàn ông: 6,18,30,42,54,66,78,90

Tuổi đàn bà: 8,20,32,44,56,68,80,92

Điều kỵ: Có bệnh đau trong ình không được an,phòng  trộm cắp hao tài,có bệnh  đau nên
Điều  hợp
:  Lam ăn cẩn thận  tiền  tài 10   phần được 3 phần,lo tính việc chi nên  để ý  đề phòng, dầu có việc  kỵ cũng được nhẹ.

cầu nguyện trời phật phò hộ cho được nhẹ.

Tháng 5

 

Tuổi đàn ông:

7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91

 

Tuổi đàn bà:

7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91

Điều hợp:  Lam ăn cẩn thận tiền tài 10  phần được 4 phần, người quyền  tước có gặp  phận mayvề chức phận cần việc quan có người  quý nhơn giúp  đỡ

Điều kỵ: chớ nên can thiệp tin cậy người , có việc đi đường hoặc đổi đời vợ chồng  có việc

buồn giận với nhau hoặc  có bệnh  đau chút ít sinh việc xung ý than buồn.

Tháng 6

 

Tuổi đàn ông:

8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

 

Tuổi đàn bà:

6, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90

Điều hợp: làm ăn có gặp  vận  may thạnh vượng tiền tài 10 được 8 phần  và có cảnh  duyên nợ vấn vương lo tính việc chi cũng được sáng suất gia đạo được sư an vui

Điều kỵ: có kẻ tranh phản  rầy  rà và trong mình nhức mỏi chút ít, trong lòng lo tính nhiều

việc .

Tháng 7

 

Tuổi đàn ông:

9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93

 

Tuổi đàn bà:

5, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89

Điều  hợp:  Lam ăn cẩn thận  tiền tài 10  phần được 3 phần,  cầu việc quan có người  quý nhơngiúp  đỡ .

Điều kỵ: có việc  đi đường nhiều hoặc thay dời chỗ  ở, phòng   có việc  bi ai hoặc tai nạn, chớ nên đi xa đường,  ngừa kẻ tiểu nhơn phản,  vợ chồng  có việc buồn  giận với nhau, nên  đề phòng  và cầu nguyện Trời Phật phù hộ cho đỡ nhẹ  .

Tháng 8

Tuổi đàn ông:                   10, 22, 34, 46, 58,70,82, 94

Tuổi đàn bà:                   4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88

Điều hợp: làm ăn có gặp  vận  may thạnh vượng tiền tài 10 được 7 phần  và có cảnh  duyên nợvấn vương lo tính việc chi cũng được sáng suốt , có việc  cũng  kỵ chút ít , đề phòng  được cũngqua.

Điều kỵ: phòng  có động  việc  quan làng hình phạt vợ chồng , có việc  buồn  giân  chút ít, và

có tiếng  thị phi rầy rà hoặc phòng  trộm cắp mất đồ .

Tháng 9    

Tuổi đàn ông: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83,95

Tuổi đàn bà: 3, 15, 27, 39,, 51, 63, 75, 87

Điều hợp:  Lam ăn cẩn thận tiền tài 10  phần được 5 phần lo tính việc chi giữ bực trung là tốt,có việc  kỵ đề phòng cũng được nhẹ .

Điều kỵ: phòng  có động  việc  quan làng hình phạt , chớ nên can thiệp tin cậy người , của tiền  có hao tốn, kỵ đi sông sâu , sóng  lớn và giữ mình kẻo bị té .

Tháng 10   

Tuổi đàn ông:                   12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96        Tuổi đàn bà:                 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86

Điều hợp: Lam ăn cẩn  thận  tiền  tài 10  phần được 4 phần lo tính việc chi nên  để ý  đề phòng, dầu có việc  kỵ cũng được nhẹ .

Điều kỵ: có bệnh  đau trong mình không được an, phòng trộm cắp mất đồ, có bịnh  d9au nên cầunguyện trời phật phù hộ cho được nhẹ.

Tháng 11

Tuổi đàn ông:                  1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97

Tuổi đàn bà:                   1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97

Điều hợp: Lam ăn cẩn thận  tiền  tài 10  phần được 5 phần , người  quyền  tước có việc gặp mayvề chức phận,  cầu việc quan có người  quới  nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: chớ nên can thiệp tin cậy người , ngừa kẻ tiểu nhơn phả,  có bệnh  đau chút ít sinh

việc xung buồn .

Tháng 12

Tuổi đàn ông:                   2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86

Tuổi đàn bà:                   12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96

Điều  hợp:  làm ăn có gặp vận may thạnh vượng  tiền tài 10 được 7 phần , lo tính việc chi cũngsáng suốt, gia đạo được sự an vui .

Điều kỵ: có việc  tranh phản  rầy rà và trong mình nhức mỏi chút ít, trong lòng lo tính nhiều

việc .

Ngày kỵ, hợp  của tuổi Giáp Tý

Ngày  Tý            – hợp : quới nhân văn thơ,  đơn từ , nhập học

– Kỵ  : nghe lời can thiệp, hùn hợp, người quen phản .

Ngày Sửu           – hợp : cầu tài, cầu phước,  đào đất, dời chỗ ở

– Kỵ  : rầy rà, gái hờn chồng,  nhức mỏi, lo việc cho phòng thất vọng

Ngày Dần           – hợp : văn thơ, đơn từ, nhập nhọc, đi đường

– Kỵ  : trai hờn vợ, người quen phản, đào đất.

Ngày Mẹo        – hợp : cầu tài, cầu phước,  kết hôn, gặp hung hoá hiền

– Kỵ  : phápluật  rầy rà, bệnh hoạn,  gái hờn chồng.

Ngày Thìn        – hợp : có thần  độ mạng,  quới nhân giúp đỡ

– Kỵ  : đưa tiền ra, cầu tài, quan sự, đi sông  bị té, chó dữ.

Ngày Tỵ           – hợp : mỗi  việc  có hợp   ý, có tiên  bà độ mạng

– Kỵ  : bịnh hoạn, trôm cắp, gian tham, hung dữ, phá hoại.

Ngày Ngọ         – hợp : quới nhân  hộ trợ

– Kỵ  : nghe lời , hùn hợp, chồng hờn vợ, xung buồn đi nhiều.

Ngày Mùi           – hợp : cầu  tài, dời chỗ  ở, đào đất.

– Kỵ  : phép luật, tranh rầy,lo chi phòng thất vọng,  nhức mỏi.

Ngày Thân – hợp : văn thơ, đơn tờ, nhập  học  đi đường

– Kỵ  : rầy rà đào đất,  trao hờn vợ .

Ngày Dậu          – hợp : cầu tài, cầu phước,  kết hôn, gặp hung hoá hiền

– Kỵ  : gian tham, pháp luật, rầy rà, gái hờn chồng.

Ngày Tuất

– hợp : có thần  linh độ mạng,

– Kỵ  : đưa tiền ra cầu tài, quan sự, nghe lời can thiệp, xung buồn .

Ngày Hợi         – hợp : lo liệu hợp  lý, cầu tiên bà giúp bịnh

– Kỵ  : bệnh hoạn,  cướp trộm ,phá hư hao

(điều kỵ, hợp đúng ngày , phòng  hờ trước  sau 1 ngày )

 ĐĂNG KÝ YOUTUBE

3940 Thành viên đăng ký

Cám ơn Quý độc giả đã quan tâm và đồng hành cùng phuongminh.net trong thời gian qua. Nếu thấy hữu ích, Quý độc giả hãy chia sẻ để nhiều người cùng được biết và đây chính là nguồn động viên khích lệ lớn lao đối với chúng tôi. Quý độc giả nhớ đăng ký để nhận được những thông tin mới nhất.!

Nguyễn Phương
Admin of Site

Nguyễn Phương

Sống nội tâm, thích kết bạn, sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm hay trong lĩnh vực kỹ thuật bản đồ Mapinfor, kiếm tiền online, tử vi, tướng số, phong thủy. Ghét sự giả dối, lừa lọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *