Xem Tử vi chọn đời Nam, Nữ Mạng tuổi Mậu Tý 2008 – 1948/Dương Công Hầu

XEM TỬ VI CHỌN ĐỜI TUỔI MẬU TÝ 1948 - 2008

THEO SÁCH SỐ DIỄN CẦM TAM THẾ DIỄN NGHĨA
CỦA DỊCH GIẢ DƯƠNG CÔNG HẦU
XEM CÔNG DANH TÀI LỘC, VẬN HẠN NAM - NỮ MẠNG
CỦA NGƯỜI TUỔI MẬU TÝ SINH NĂM 1948 - 2008
_______________
Nguyễn Phương
Admin of Site

Mạng; Thích Lịch Hỏa

Xương con chuột

Tướng tinh con Chó sói

Nam:thờ Ngũ CôngVương Phật  độ mạng

Nữ: thờ Phật  Bà Quan Am độ mạng. 

Mậu  Tý mạng Hỏa  số ta như vầy.

Tuổi Thủy mạng  Hỏa  số này,

Tuổi cùng với mạng hai đây khắc rày.

Nhất sanh nhất  tử chẳng  may,

Kế thác thuở nhỏ phước  rày đặng qua.

Vận hay dời đổi bân ba,

Thường hay đi đứng cửa nhà phiên lưu.

Dầu ta rộng trí sâu mưu,

Cũng là đủ dụng phiền ưu vận thời.

Vợ chồng thay đổi nhiều  nơi,

Khổ tâm chồng  vợ tiếng  lời không  an.

Người có mưu kế đa đoan,

 

Khó ai qua mặt vững vàng phần đông.

 Người sang thường mến phước hồng, 

Nhơn tính tử tế đối lòng  đỡ nưng,

Tiểu nhơn kẻ nhỏ không chừng.

 Phản tâmchọi ý  đã từng  nhiều  khi.

 Thông minhtánh sáng vầy thì,

Tính toán kế chước  dễ gì thua ai.

Đời danh tay có nghệ  tài,

Hữu  tài võ mạng khó rày đặng nên.

Hào con không đặng trọn bên, 

Sanh đa dưỡng  thiếu tự ên lo lường.

 Làm ăn khởilớn bất tường,

Nhỏ thời nên việc đặng thường  bực trung.

Tánh người ngay thẳng chẳng cùng, 

Sô nàynam nữ đều trùng  lương duyên

. Ta nên tích đức tám kiên,

Nhẹ Điều khắc kỵ vững yên gia đình.

Tháng Giêng       

Tuổi đàn ông: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.

Tuổi đàn bà: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.

Điều hợp: làm ăn  cẩn thận  tiền  tài 10 phần đặng 3 phần, cầu việc quan có người   quới nhơn giúpđỡ.

Điều kỵ: có việc  đi đường  nhiều,  hoặc  đổi dời chỗ ở, phòng có việc  ai bi, hoặc tai nạn,   chớ

nên đi xa đường, vợ chồng có việc buồn giận nhau, ngừa  kẻ tiểu nhơn phản, nên đề phòng và cầunguyện  Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ.

Tháng 2

Tuổi đàn ông: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

Tuổi đàn bà: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.

Điều hợp: làm ăn thạnh   vượng tiền  tài 10 phần đặng 7 phần,  và có cảnh  duyên  nợ  vấn vương, lotính việc chi cũng  đặng  sáng  suốt,  dầu có việc  kỵ chút ít cũng đặng qua.

Điều kỵ: phòng có động việc quan làng hình phạt, vợ chồng có việc  buồn  giận  nhau chút ít,

và có tiếng thị phi rầy rà.

Tháng 3

Tuổi đàn ông: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.

Tuổi đàn bà: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.

Điều hợp: làm  ăn cẩn  thận tiền  tài 10 phần đặng 4 phần, cầu việc  quan có người   quới nhơn giúpđỡ, gái thì có cảnh duyên nợ vấn vương.

Điều kỵ: phòng  có động  việc  quan làng, của tiền có hao tốn, kỵ đi sông  sâu sóng lớn, giữ         

mình kẻo bị té.

Tháng 4

Tuổi đàn ông: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

Tuổi đàn bà: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.

Điều  hợp:  làm ăn cẩn thận tiền tài 10 phần đặng 3 phần, lo tính việc chi nên để ý đề   phòn, dầu cóviệc  kỵ cũng đặng nhẹ.

Điều kỵ: có bịnh  đau trong mình không đặng an, và phòng   trộm  cặ hao tài,  có bịnh  nên

cầu nguyện  Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ.

Tháng 5

Tuổi đàn ông: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

Tuổi đàn bà: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.

Điều  hợp:  làm ăn tự ý  cẩn thận tiền tài 10 phần đặng 3 phần, người  quyền  tước  có gặp việc may về chức phận,   cầu việc quan có người  quới nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ:  chớ nên can thiệp tin cậy người,  và có việc  đi  đường, hoặc đổi dời, vợ chồng  có việcbuồn giận nhau chút ít, hoặc  có bịnhd đau ít ngày, sanh việc xung buồn.

Tháng 6                   

Tuổi đàn ông: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.

Tuổi đàn bà: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.

Điều hạp:  làm ă có gặp   việc   may thạnh vượng tiền tài 10 phần đặng 8 phần,   và có cảnh duyênnợ vấn vương, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt, gia đạo đặng sự an vui.

Điều kỵ: có kẻ  tranh phản  rầy rà, trong lòng lo tính nhiều  việc  và trong mình nhức  mỏi chút ít.

Tháng 7                   

Tuổi đàn ông: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.

Tuổi đàn bà: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.

Điều hợp: làm  ăn cẩn  thận  tiền  tài 10 phần đặng 4 phần, cầu việc  quan có người   quới nhơn giúpđỡ.

Điều kỵ: có việc  đi đường  nhiều,  hoặc  đổi dời chỗ ở, phòng có việc  ai bi, hoặc tai nạn,  chớ

nên đi xa đường, ngừa kẻ tiểu nhơn phản,  nên đề phòng  và cầu nguyện  Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ.

Tháng 8                  

Tuổi đàn ông: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.

Tuổi đàn bà: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.

Điều hợp: làm ăn thạnh   vượng tiền  tài 10 phần đăng 7 phần,  và có cảnh  duyên  nợ  vấn vương, lotính việc chi cũng đặng sáng suốt, gia đạo đặng sự an vui.

Điều kỵ: phòng có động việc quan làng, vợchồng có việc  buồn  giận  nhau chút ít, hoặc  có trôm  cặp  mất  đồ.

Tháng 9                  

 Tuổi đàn ông: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.

Tuổi đàn bà: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

Điều hợp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 4 phần, lo tính việc chi giữ bực trung là tốt,  có việc kỵ đềphòng  cũng đặng nhẹ.

Điều kỵ: phòng  của tiền hao tốn đi sông  sâu sóng lớn, giữ mình kẻo  bị té,   hoặc  có động

việc quan làng.

Tháng 10

Tuổi đàn ông: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.

Tuổi đàn bà: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

Điều hợp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 4 phần, lo tính việc chi nên để ý  đề phòng,  dầu có việc kỵcũng đặng nhẹ.

Điều kỵ: có bịnh  đau trong mình không đặng an, và phòng  trộm  cắp hao tài, có bịnh  đao

nên cầu nguyện  Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ.

Tháng 11                 

Tuổi đàn ông: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.

Tuổi đàn bà: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.

Điều  hợp:  làm ăn tự ý  cẩn thận  tiền  tài 10 phần đặng 5 phần, người quyền tước có gặp việc may về chức phận,   cầu việc quan có người  quới nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: chớ nên can thiệp tin cậy người,  phòng kẻ tiểu  nhơn phản, hoặc  có binh đao chút

ít, sanh việc xung buồn.

Tháng 12                 

Tuổi đàn ông: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.

Tuổi đàn bà: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

Điều hợp: làm ăn thạnh   vượng tiền  tài 10 phần đặng 7 phần, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt,gia đạo đặng sự an vui.

Điều kỵ: có việc  tranh phản  rầy rà, và trong mình nhức  mỏi chút ít, trong lòng lo tính nhiều việcNgày kỵ, hạp của tuổi Mậu Tý

NGÀY  TÝ                      …  hạp: văn thơ, đơn tờ, nhập  học,  quới nhơn hộ trợ, (kỵ: nghelời, can thiệp, hùn hạp, người quen phản.)

NGÀY  SỬU                        …  hạp:  cầu tài, cầu phước,  dời chỗ ở, (Kỵ:  rầy rà, gái hờn chồng, nhức mỏi, lo việc chi phòng thất vọng)

NGÀY DẦN                      …  hạp: văn thơ, đơn tờ, nhập học  đi đường, (Kỵ:  trai hờn vợ, người quen phản, đào đất)

NGÀY  MẸO                      …  hạp:  cầu tài, cầu phước,  gặp hung hóa hiền, (kỵ: phép luật, rầy ràbịnh hoạn, gái hờn chồng)

NGÀY   THÌN                     …  hạp:  có thần  độ mạng,  quới nhơn hộ trợ,  (kỵ:  đưa tiền ra, cầu tài,quan sự, đi sông, đi té, chó dữ)

NGÀY   TỴ                    …  hạp:  mỗi việc  có hạp  ý, có tiên   bà độ mạng, (kỵ:  bịnh hoạn,  cắp

trộm, gian tham, hung dữ, phá hại)

NGÀY   NGỌ                    … nhiều, xung buồn0

hạp:  quới nhơn hộ trợ,  (kỵ:  nghe lời, hùn hạp, chồng hờn vợ, đi

NGÀY   MÙI                   …  hạp:  cầu tài kết hôn, dời chỗ ở, đào  đất  (kỵ: phép luật, rầy rà, đào đất,trai hờn vợ)

NGÀY   THÂN                       …  hạp: văn thơ, đơn tờ, nhập học  đi đường, (kỵ:  rầy rà, đào đất, traihờn vợ)

NGÀY   DẬU                      …  hạp:  cầu tài cầu phước,  kết hung, hặp hung hóa hiền,  (kỵ:  gian

tham, phép luật, rầy rà, gái hờn chồng)

NGÀY   TUẤT

…  hạp:  có thần linh độ mạng, (kỵ:  đưa tiền ra, cầu tài, quan sự,

nghe lời, can thiệp, xung buồn.)

NGÀY  HỢI                           …  hạp: lo liệu  hạp   ý, cầu  tiên  bà cứu bịnh, (kỵ:  bịnh hoạn,  cướp trộm,  phá hư hao)

(Điều kỵ, hợp đúng ngày, phòng hờ trước  sau 1 ngày)

 

Cám ơn Quý độc giả đã quan tâm và đồng hành cùng phuongminh.net trong thời gian qua. Nếu thấy hữu ích, Quý độc giả hãy chia sẻ để nhiều người cùng được biết và đây chính là nguồn động viên khích lệ lớn lao đối với chúng tôi. Quý độc giả nhớ đăng ký để nhận được những thông tin mới nhất.!

Nguyễn Phương
Admin of Site

Nguyễn Phương

Sống nội tâm, thích kết bạn, sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm hay trong lĩnh vực kỹ thuật bản đồ Mapinfor, kiếm tiền online, tử vi, tướng số, phong thủy. Ghét sự giả dối, lừa lọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *