Xem Tử vi trọn đời Nam, Nữ Mạng tuổi Bính Tý 1996/Dương Công Hầu

XEM TỬ VI CHỌN ĐỜI TUỔI BÍNH TÝ 1996

THEO SÁCH SỐ DIỄN CẦM TAM THẾ DIỄN NGHĨA
CỦA DỊCH GIẢ DƯƠNG CÔNG HẦU
XEM CÔNG DANH TÀI LỘC, VẬN HẠN NAM - NỮ MẠNG
CỦA NGƯỜI TUỔI BÍNH TÝ SINH NĂM 1996
_______________
Nguyễn Phương
Admin of Site

Mạng :giang Hạ Thủy (Nước cuối sông).

Xương con chuột, tướng tinh con rắn.

Nam: thờ Cậu Tài, Cậu Quí độ mạng .

Nữ: thờ bà Chúa Ngọc Nương độ mạng .

Tuổi cùng với mạng hai đây không toàn; Điều Khách chiếu mạng chẳng an, Một lần té nặng phải mang tật rầy. Hoặc té sông giếng hôm nay, Sông sâu sóng lớn nạn tai phải phòng. Của tiền khó giữ cho xong. Tay làm ra của khó mong giữ tròn.  Thiếu niên tài lộc hao mòn, Trung niên phát đạt lại còn vinh quang.  Số này tay có quyền ban, Cùng là chức tước gần hàng quới nhơn. Đời sanh thanh khiết không sờn…

Tuổi cùng với mạng hai đây không toàn 

Điều Khách chiếu mạng chẳng an

 Một lần té nặng  phải mang tật rầy. 

Hoặc té sông giếng hômnay

Sông sâu sóng lớn nạn  tai phải phòng

Của tiền khó giữ cho xong

Tay làm ra của kho mong giữ tròn

Thiếu niên tài lộc hao mòn, 

Trung niên phátđạt lại còn vinh

quang Số này tay có quyềnban,

Cùng là chức  tước  gần  hàng  quới  nhơn

Đời sanh thanh khiết  không  sờn

Giần hờn để dạ căm hờn nhớ dai.

 

Miệng nói nhơn nghĩa ai hay,

 Lòng thời lo vắn lo dài khó phần. 

To gan lớn mật chẳng cần,

Đến khi nói cọc  không  phân trẻ già.

Không phần chơi bạn  số ta.

Can thiệptin cây việc mà xong đâu.

Phu thê hội hiệp dáo đầu,

Lỡ duyên  buổi trước  ngõ hầu đời sau

Thông minh chí khí phước hào,

Một đời thanh khiết sang giàu bậc trung.

Làm ăn những việc không cùng,

Việc  nhỏ nên đặng  lớn dùng chẳng  xong.

Ta nên tích đức ở lòng,

Mong nhờ ai hưởng trong vòng vãng niên.

Tháng giêng

Tuổi đàn ông: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.

Tuổi đàn bà: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.

Điều hợp: làm  ăn cẩn  thận  tiền  tài 10 phần đặng 3 phần, cầu việc  quan có người   quới nhơn giúpđỡ

Điều kỵ: có việc  đi đường  nhiều,  hoặc  đổi dời chỗ ở, phòng có việc  ai bi, hoặc tai nạn,  chớ

nên đi xa đường,   vợ chồng  có việc buồn giận với nhau, ngừa  kẻ tiểu  nhơn phản,  nên đề phòng  và cầu nguyện  Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ

Tháng 2                   

Tuổi đàn ông: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.

Tuổi đàn bà: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

Điều  hợp:  làm ăn tiền tài 10 phần đặng 6 phần,  và có cảnh duyên  nợ vấn vương, lo tính việc chicũng  đặng  sáng  suốt,  dầu có việc  kỵ chút ít cũng đặng qua.

Điều kỵ: có động  việc  quan làng hình phạt, và  có tiếng thị phi rầy rà, vợ  chồng   có việc

buồn giận chút ít

Tháng 3                   

Tuổi đàn ông: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.

Tuổi đàn bà: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.

Điều hợp: làm ăn cẩn thận  tiền  tài 10 phần đặng 4 phần,  gái thì có cảnh  duyên  nợ  vấn vương, lotính việc chi giữ bực trung là tốt

Điều kỵ: của tiền  có hao tốn, phòng  có động  việc  quan làng, kỵ đi sông  sâu sóng lớn, giữ

mình kẻo bị té.

Tháng 4              

Tuổi đàn ông: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

Tuổi đàn bà: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.

Điều hợp: làm  ăn cẩn  thận  tiền  tài 10 phần đặng  3 phần, lo tính việc chi nên  để ý   đề phòng,dầu có việc  kỵ cũng đặng qua.

Điều kỵ: có bịnh  đau trong mình không đặng an. Phòng trộm cặp hao tài, có bịnh  đau nên

cầu nguyện  Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ

Tháng 5              

Tuổi đàn ông: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.

Tuổi đàn bà: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.

Điều  hợp:  làm ăn cẩn thận tiền tài 10 phần đặng 4 phần,  người  tuổi có gặp may về chức phận,  cầu việc quan có người  quới nhơn giúp đỡ

Điều kỵ: chớ nên can thiếp tin cậy người,   và có việc  đi đường,  hoặc  đổi dời, vợ chồng  có việcbuồn giận chút ít, hoặc  có bịnh đau ít ngày, sanh việc xung buồn.

Tháng 6

Tuổi đàn ông: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

Tuổi đàn bà: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.

Điều hợp: làm ăn thạnh   vượng tiền  tài 10 phần đặng 7 phần,  và có cảnh  duyên  nợ  vấn vương, lotính việc chi cũng đặng sáng suốt, gia đạo đặng sự an vui.

Điều kỵ: có kẻ tranh phản  rầy rà, và trong lòng lo tính nhiều  việc và trong mình có nhức mỏi chút ít.

Tháng 7              

Tuổi đàn ông: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

Tuổi đàn bà: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.

Điều hợp: làm  ăn cẩn  thận  tiền  tài 10 phần dặng 4 phần, cầu việc  quan có người   quới nhơn giúpđỡ.

Điều kỵ: có việc  đi đường  nhiều,  hoặc  đổi dời chỗ ở, phòng có việc  ai bi, hoặc tai nạn,  chớ

nên đi xa đường, vợ chồng có việc buồn giận nhau, ngừa  kẻ tiểu nhơn phản, nên đề phòng và cầunguyện  Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ.

Tháng 8              

Tuổi đàn ông: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.

Tuổi đàn bà: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.

Điều hợp: làm ăn có việc  gặp may thạnh vượng tiền tài 10 phần đặng 8 phần,   và có cảnh duyên nợvấn vương, lo tính việc chi cũng đặng sáng suốt,  dầu có việc  kỵ chút ít, đề phòng cũng đặng qua.

Điều kỵ: phòng có động  việc  quan làng, vợ chồng có việc buồn giận chút ít, và có tiếng  thị

phi rầy rà, hoặc đề phòng  trộm  cắp mất đồ

Tháng 9             

 Tuổi đàn ông: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.

Tuổi đàn bà: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.

Điều  hợp:  làm ăn cẩn thận tiền tài 10 phần đặng 4 phần, lo tính việc chi giữ bực trung là tốt.

Điều kỵ: chớ nên  can thiệp tin cậy người,   của tiền  có hao tồn, phòng  có động việc  quan

làng, kỵ đi sông sâu sóng lớn, giữ mình kẻo bị té.

Tháng 10            

Tuổi đàn ông: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.

Tuổi đàn bà: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.

Điều hợp: làm  ăn cẩn  thận  tiền  tài  10 phần đặng  3 phần,  lo tính việc chi nên  để ý   đề phòng,dâu có việc  kỵ cũng đặng qua.

Điều kỵ: có bịnh  đau trong mình không đặng an, và phòng  trộm  cắp hao tài, có bịnh  đau

nên cầu nguyện  Trời Phật phò hộ cho đặng nhẹ

Tháng 11           

Tuổi đàn ông: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.

Tuổi đàn bà: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

Điều hợp:  làm ăn tự ý  cẩn thận tiền tài 10 phần đặng5 phần, người quyền tước có gặp việc may vềchức phận,   cầu việc quan có người  quới nhơn giúp đỡ.

Điều kỵ: chớ nên can thiệp tin cậy người,  ngừa  kẻ tiểu nhơn phản, hoặc  có bịnh  đau chút ít, sinh  việc xung buồn.

Tháng 12           

Tuổi đàn ông: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.

Tuổi đàn bà: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

Điều hợp: làm ăn có gặp  việc may thạnh vượng, tiền tài 10 phần đặng 8 phần, lo tính việc chi cũngđặng sáng suốt, gia đạo đặng sự an vui.

Điều kỵ: có việc  tranh phản rầy rà, trong lòng lo tính nhiều  việc,  và trong mình nhức mỏi ít ngày

Ngày kỵ, hợp của tuổi Bính Tý

NGÀY  TÝ                      …  hợp: quới nhơn, văn thơ, đơn tờ, nhập  học  (kỵ: nghe lời,can thiệp, hùn hợp, người quen phản)

NGÀY  SỬU                       …  hợp:  cầu tài, cầu phước,  đào đất, dời chỗ ở, (kỵ:  rầy rà, gái hờn chồng, nhức mỏi, lo việc chi phòng thất vọng)

NGÀY DẦN                     …  hợp: văn thơ, đơn tờ, nhập học,  đi đường, ( kỵ: trai hờn vợ, người quenphản, đào đất)

NGÀY  MẸO                     …  hợp:  cầu tài, cầu phước,  kết hôn, gặp hung hóa hiền (kỵ:  pháp luật,rầy rà, bịnh hoạn  gái hờn chồng)

NGÀY   THÌN                     …  hợp:  có thần  hộ mạng,  quới nhơn hộ trợ,  (kỵ:  đưa tiền ra, cầu tài,quan sự, đi sông, đí té, chó dữ0

NGÀY   TỴ                    …  hợp:  mỗi việc  có hợp  ý, có tiên   bà độ mạng, (kỵ:bịnh hoạn,  cắp trộmgian tham, hung dữ, phá hoại)

NGÀY  NGỌ                  …  hợp:  quới nhơn hộ trợ,  (kỵ: nghe lời, hùn hợp,  chồng hờn vợ, xung buồn, đi nhiều)

NGÀY   MÙI                   …  hợp: cầu  tài,  kết  hôn,  dời chỗ  ở, đào  đất,  (kỵ: pháp luật, tranh rầy,

lo chi phòng thất vọng,  nhức mỏi)

(ĐIều kỵ, hợp phòng ngừa trước sau 1 ngày)

Cám ơn Quý độc giả đã quan tâm và đồng hành cùng phuongminh.net trong thời gian qua. Nếu thấy hữu ích, Quý độc giả hãy chia sẻ để nhiều người cùng được biết và đây chính là nguồn động viên khích lệ lớn lao đối với chúng tôi. Quý độc giả nhớ đăng ký để nhận được những thông tin mới nhất.!

Nguyễn Phương
Admin of Site

Nguyễn Phương

Sống nội tâm, thích kết bạn, sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm hay trong lĩnh vực kỹ thuật bản đồ Mapinfor, kiếm tiền online, tử vi, tướng số, phong thủy. Ghét sự giả dối, lừa lọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *