Xem Tử vi trọn đời Nam, Nữ Mạng tuổi Canh Tý 1960/Dương Công Hầu

XEM TỬ VI CHỌN ĐỜI TUỔI CANH TÝ 1960

THEO SÁCH SỐ DIỄN CẦM TAM THẾ DIỄN NGHĨA
CỦA DỊCH GIẢ DƯƠNG CÔNG HẦU
XEM CÔNG DANH TÀI LỘC, VẬN HẠN NAM - NỮ MẠNG
CỦA NGƯỜI TUỔI CANH TÝ SINH NĂM 1960

TUỔI CANH TÝ SINH NĂM 1960

Mạng: Bích Thượng Thổ (Đất vách nhà)

Xương con Chuột. Tướng tinh cón Rắn

Nam: thờ Ông Quan Bình Thánh  Tử độ mạng

Nữ: thờ Bà Chúa Tiên Nương Nương độ mạng

Đoán xem số mạng như là, 

Canh Týmạng Thổ số ta như vầy. 

Tuổi Thủy mạng Thổ số này,

Tuổi cùng với mạng hai đây hạp rầy.

Sớm sanh có bịnh chẳng may, 

Khó nuôi kể thác nạn tai tuổi đầu. 

Lục xung chiếumạng  giải dầu, 

Tánh nóng lo tính ngõhầu khổ tâm.

 Y cứng mạnh  người ghétthầm,

Tiểu nhơn trọng đãi có duyên đi đường.

Gia đình dời đổi nhiều phương,

Mở mạng  nhiều chỗ lo lường nhọc tâm.

Tuổi xuân gió trái sương dầm, 

Bơ vơ côi cút lo thầm tính lên. 

Lương duyên số hệ chẳng bền,

Đổi dời xung khắc đôi bên bất hòa.

Đệ huynh tính nghĩa cách xa,

Khó nương nhờ cậy tự ta tạo  thành.  

Đời sanh trong sạch khôn lanh,

Gặp Điều nguy biến hoá thành việc may.

Đời sanh việc lớn chẳng may,

Việc nhỏ làm đặng lớn rày không  xong.

Tiền  tài như nước lớn ròng, 

Phát đạtmau lẹ tay không cấp kỳ. 

Không phầnchơi bạn  cố tri,

Giúp  đỡ tin cậy sau thì phản tâm. 

Khoan hồng chưởng  đức nhiều năm,

Ngày sau mới đặng phước sanh thạnh  thời.

Tháng giêng

Tuổi Nam mạng : 3, 15, 27, 39, 4151, 63, 75, 87.

Tuổi Nữ mạng : 11, 23^ 35,47, 59,71, 83, 95.   

Điều hợp – Làm ăn cẩn thận tiên tài 10 phđược 3 phn, cn có việc quan có quý nhân giúp đỡ.

Điều kị – Có việc đi đường nhiều, hoặc đi dời chỗ, phòng có việc bi ai, hoặc tai nạn, chớ nên đi xa đường, ngừa kẻ tiểu nhân phản, vợ chồng có việc buồn giận với nhau, nên đ phòng và cu nguyên Trời Phật phù hộ cho được nhẹ. 

Tháng 2

Tuổi Nam mạng: 4, 16,28, 40, 52, 64, 76, 88

 Tuổi Nữ mạng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

Điêu hợp – Làm ăn thịnh vượng tiền tài 10 phần được 7 phần, và có cảnh duyên

  nợ vấn vương, lo tính việc  cũng được sáng suốt, gia đạo được sự an vui, có việc kị chút ít cũng được qua.

Điều kị  Phòng có động việc quan làm hình phạt, và có tiếng thị phi rầy rà, vợ chồng có việc buồn giận chút ít. 

Tháng 3

Tuổi Nam mạng: 5 17, 29,41, 53, 65, 77, 89

Tuổi Nữ mạng: 9,21, 33; 45, 57, 81, 93

Điêu hợp  Làm ăn tin tài 10 phần được 5 phần, già thì có cảnh duyên nợ vn vưong, lo tính việc  giữ ở bc trung bình là tốt, đó việc kị đề phòng cũng được nhẹ.

Điêu kị – phòng có việc quan làng, của tiền hao tốn, khi đi sông sâu, sóng ln, giữ mình kẻo bị ngã.

Tháng 4

Tuổi Nam mạng: 6, 18, 30,42, 56, 78, 90

 Tuổi Nữ mạng: 8, 20, 32,44, 56, 68, 80, 92

Điêu hợp – Lam ăn cẩn thận tiền tài 10 phần được 3 phần, lo tính việc thì nên để ý, đề phòng, dẫu có việc kị cũng được nhẹ.

Điều kị – Có bệnh đau trong mình không được an, phòng trộm cắp hao tài, có bệnh đau nên cầu Trời Phật phù hộ cho được giảm nhẹ.

Tháng 5

Tuổi Nam mạng7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91

 Tuổi Nữ mạng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91 

Điêu hợp – Làm ăn tự ý cẩn thận tiền tài 10 phần được 4 phần. Người có chức quyền sẽ được gặp may về chức phận cần việc quan có Quý nhân phù hộ.

 Điều kị – Chớ nên can thiệp, tin cậy người; có việc đi đường hoặc đổi dời, vợ chồng có việc buồn giận nhau, hoặc có bệnh đau chút it sinh việc xung than buồn. 

 Tháng 6

Tuổi Nam mạng8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

 Tuổi Nữ mạng: 6, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90.

Điêu hợp – Lam ăn có gặp vận may thành vượng, tiền tài 10 phần được 8 phần. Có cảnh duyên nợ vấn vương, lo tính việc gì cũng được sang suốt, gia đọ yên vui.

 Điều kị – có tranh chấp rầy rà, trong mình có nhức mỏi chut ít, nhọc long lo tính nhiều việc

Tháng 7

Tuổi Nam mạng9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93

Tuổi Nữ mạng: 6, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90. 

Điều hợp- Làm ăn cần thận, tiền tài 10 phần được 4 phần, lo tính việc gì đê ý đế phòng, đầu có việc kị cũng được nhẹ. 

Điều kị – Có bệnh đau trong mình không được an. Phòng trộm căp mất đồ, có bệnh đau nên cầu nguyện Tri Phật phù hộp cho được nhẹ. 

Tháng 8

Tuổi Nam mạng10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

Tuổi Nữ mạng: 4, 16, 27, 40, 52, 64, 76, 88.

Điều hợp- Làm ăn tự ý cần thận, tiền tài 10 phần được 5 phần, người có quyền tuóc có gặp việc may về chức phận, cần việc quan có Quý nhân giúp đỡ.

Điều kị – Chớ nên can thiệp tin cậy người, ngừa kẻ tiểu nhân phản, hoặc có bệnh đau chút ít, sinh việc xung buồn. 

Tháng 9

Điêu hợp  Làm ăn tin tài 10 phần được 5 phần, già thì có cảnh duyên nợ vn vưong, lo tính việc  giữ ở bc trung bình là tốt, đó việc kị đề phòng cũng được nhẹ.

Điêu kị – phòng có việc quan làng, của tiền hao tốn, khi đi sông sâu, sóng ln, giữ mình kẻo bị ngã. 

Tháng 10

Tuổi Nam mạng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96

Tuổi Nữ mạng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86

Điều hợp- Làm ăn cần thận, tiền tài 10 phần được 4 phần, lo tính việc gì đê ý đế phòng, đầu có việc kị cũng được nhẹ. 

Điều kị – Có bệnh đau trong mình không được an. Phòng trộm căp mất đồ, có bệnh đau nên cầu nguyện Tri Phật phù hộp cho được nhẹ. 

Tháng 11

Tuổi Nam mạng1,13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97

Tuổi Nữ mạng: 1, 13, 25, 37, 49, 6173, 85, 97

Điều hợp- Làm ăn tự ý cần thận, tiền tài 10 phần được 5 phần, người có quyền tuóc có gặp việc may về chức phận, cần việc quan có Quý nhân giúp đỡ.

Điều kị – Chớ nên can thiệp tin cậy người, ngừa kẻ tiểu nhân phản, hoặc có bệnh đau chút ít, sinh việc xung buồn.

Tháng 12

Tuổi Nam mạng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86

Tuổi Nữ mạng: 12,24, 36, 48, 60,   84, 96

Điều hợp – Làm ăn thnh vượng, tiền tài 10 phần được 7 phần, lo từ việc  cũng được sáng suốt, gia đạo được sự an vui.

Điêu kị- Có việc tranh phản rầy rà và trong mình nhức mỏi đôi chút ít, trong lòng lo tính nhiều việc.

Ngày kị, hợp của Tuổi Giáp Tý

Ngày Tý hợp: quý nhân, văn thư đơn từ, nhp học.

                   kị: nghe lời, can thiệp, hùn hợp, người quen phản

Ngày Sửu hợp: Cầu tài, cu Phúc, đào đất, dời đổi chỗ ở.

                   Kị: rầy rà, gái hờn chồng, nhc mỏi, lo gì phòng thất vọng.

Ngày Dần hợp: Văn thư, đơn từ, nhập học, đi đường.

                        Kị: trai hờn vợ, người quen phản, đào đât

Ngày Mão hợp: Càu tài, cầu Phúc, kết hôn, gặp hung hóa hiền,

                             Kị: pháp luật, rầy rà, bnh hoạn, gái hờn chồng.

 Ngày Thìn hợp: Có thần độ mạng, quý nhân hỗ trợ.

                  Kị: đưa tiền ra, cầu tài, quan sự, đi sông, đi té, chó hoang,

 Ngày T hợp: mỗi việc có họp ý, có tiên bà độ mạng

                   Kị: bệnh hoạn, cắp trộm, gian tham, hung dữ, phá hại

Ngày Ngọ hợp: quý nhân phù hộ

                   kị: nghe lời, hùn hợp, chồng hờn vợ xung buồn đi nhiều

 Ngày Mùi hợp: cầu tài, kết hônt dời chỗ ở, đào đất

                        Kị: phép luật, tranh rày, lo gì phòng thất vọng, nhức mỏi.

  Ngày Thân hợp: n thư, đơn từ nhập học, đi đường

                   Kị: rầy ra, đào đất, trai hờn vợ

Ngày Dậu hợp: Cầu tài, cầu Phúc, kết hôn, gặp hung hóa hiền

                   Kị: Gian tham, pháp luật, rầy rà, gái hờn chồng

Ngày Tuất hợp: Có thần linh độ mạng,

                   Kị: đưa tiền ra, cầu tài, quan sự, nghe lời, can thiệp, xung buôn.

Ngày Hợi hợp: lo liệu hợp ý, cầu tiền bà vứu binh,

                   Kị: bệnh hoạn, trộm, cướp, phá hư hao.

(Điều Kị, hợp  đúng ngày, phòng hờ trước sau 1 ngày)

XEM CÔNG DANH TÀI LỘC, VẬN HẠN NAM - NỮ MẠNG
CỦA NGƯỜI TUỔI CANH TÝ SINH NĂM 1960
Nguyễn Phương
Admin of Site

Nguyễn Phương

Sống nội tâm, thích kết bạn, sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm hay trong lĩnh vực kỹ thuật bản đồ Mapinfor, kiếm tiền online, tử vi, tướng số, phong thủy. Ghét sự giả dối, lừa lọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *