Xem Tử vi trọn đời Nam – Nữ Mạng tuổi Đinh Mão 1987

XEM TỬ VI CHỌN ĐỜI TUỔI ĐINH MÃO 1987

THEO SÁCH SỐ DIỄN CẦM TAM THẾ DIỄN NGHĨA
CỦA DỊCH GIẢ DƯƠNG CÔNG HẦU
XEM CÔNG DANH TÀI LỘC, VẬN HẠN NAM - NỮ MẠNG
CỦA NGƯỜI TUỔI ĐINH MÃO SINH NĂM 1987
_______________
Nguyễn Phương
Admin of Site

Mạng :  Lư trung hỏa  (Lửa trong lư)

Xương con Mèo, tướng tinh con Gà.

Nam   : Thờ cậu tài, Cậu Quý độ mạng

Nữ       : Thờ Bà Chúa Ngọc Nương Nương độ mạng

Đoán xem số mạng như là

Đinh Mẹo mạng hỏa số ta như vầy

Khó nuôi thuở nhỏ mạng  này ốm đau

Có số phạm chốn tù lao .

Nên làm Am chất phước hào được qua , 

Thị phi sinh tiếng  rầy rà

Thường mạng khẩu thiệt sinh ra buồn phiền

Số này duyên  nợ khó tìm

Căn duyên  nhiều chở ưu phiền đổi xây

Khó nuôi con kiến  số này

Hao tốn tiền của còn đầy phước phần

Gia đình tạo lập nhiều  lần

Được nên cơ nghiệp  đến gần tuổi cao

Đoán rằng thiên phá lâm vào

Dầu của cha mẹ dễ nào cầm lâu

Đêm nằm lo tính cao sâu

Tay làm ra của ngõ hầu trông mang

Miệng  lưỡi lanh lợi sáng thông

Có duyên  đi đứng  phước  hồng  xứ xa

Tay chân mau lẹ ý ta

Tánh người vui vẻ, miệng  mà bải buôi

Ưa nơi yên tỉnh lòng vui

Việc làm không trọn đầu đuôi việc gì

An mặc chằng  thiếu  số ni

Của tiền thường có vậy  thì vào ra

Đến khi gặp vận tự ta lập thành

Khá nên tích đức làm lành

Mong sau phát đạt phước sinh gia đình .

XEM VẬN HẠN TỐT XẤU TUỔI ĐINH MÃOTRONG 12 THÁNG

Tháng giêng

Tuổi Nam mạng:

9,21, 33, 45, 57, 69, 81, 93

 

Tuổi Nữ mạng:

5,17, 29, 41, 53, 65, 77, 89

Điều Hợp: làm ăn tiền  tài 10 được 5 phần, lo tính việc gì giữ bực trung là tốt, có việc  kỵ

chút ít cũng được qua.

Điều  kỵ: có  bệnh trong ít ngày,  phòng  có động  việc  quan  làng,   có đau  bệnh  nên  cầu nguyện Trời Phật phù hộ cho được nhe.

Tháng 2

Tuổi Nam mạng:

10,22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

 

Tuổi Nữ mạng:

4,16, 28, 40, 52, 64, 76, 88

Điều  Hợp:  làm ăn tự ý  cẩn thận tiền  tài 10 được 4 phần,  người  quyền  tước có việc gặp

may về chức phận,  cầu việc quan có người  Quý  nhân  giúp  đỡ.

Điều kỵ: chớ nên can thiệp  và tin cậy người,  phòng  kẻ tiểu nhân phản,  hoặc  có bệnh  đau chút ít, sinh nhiều việc xung ý than buồn .

Tháng 3                         Tuổi Nam mạng:                   11,23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

                                        Tuổi Nữ mạng:                        3,15, 27, 39, 51, 63, 75, 87

Điều Hợp: làm thịnh  vượng  tiền tài 10 được 7 phần ,  có cảnh duyên nợ vần vương, lo tính việcgì cũng sáng suốt, gia đạo an vui .

Điều kỵ: có việc  tranh phản rầy rà, trong lòng lo tính nhiều việc

Tháng 4                          Tuổi Nam mạng:                   12,24, 36, 48, 60, 72, 84, 96

                                         Tuổi Nữ mạng:                        2,14, 26, 38, 50, 62, 74, 86

Điều  Hợp:  làm ăn cẩn thận tiền tài 10 được 3 phần,  cầu có việc  quan có người  Quý nhân giúp  đỡ .

Điều kỵ: phòng   có việc  bi ai hoặc tai nạn, có  việc đi đường nhiều , ngừa  kẻ tiểu  nhân phản,phòng trộm  mất đồ, vợ chồng  có việc  buồn  giận  với nhau,  nên dề phòng  và cầu nguyện TrờiPhật phù hộ cho được nhẹ.

 Tháng 5                         Tuổi Nam mạng:                   1,13, 25, 37, 49, 61, 73, 85,97

                                         Tuổi Nữ mạng:                      1,13, 25, 37, 49, 61, 73, 85,97

Điều  Hợp:  làm ăn tiền tài 10 được 7 phần , có cảnh duyên  nợ vần vương, lo tính việc gì cũngsáng suốt, gia đạo an vui .

Điều kỵ: phòng  có việc  quan làng, hình phạt, vợ chồng  có buồn  giận nhau chút ít, và  có

tiếng thị phi rầy rà .

Tháng 6                            Tuổi Nam mạng:                   2,14, 26, 38, 50, 62, 74, 86

                                           Tuổi Nữ mạng:                     12,24, 36, 48, 60, 72, 84, 96

Điều Hợp:   làm ăn cẩn thận tiền tài 10 được 5 phần , gái  có cảnh duyên  nợ vần vương, có việckỵ đề phòng cũng được nhẹ .

Điều kỵ: của tiền  có hao tổn, phòng  có động  việc  quan làng, kỵ đi sông sau sống  lớn, giữ

mình kẻo bị té.

Tháng 7                              Tuổi Nam mạng:                   3,15, 27, 39, 51, 63, 75, 87

                                             Tuổi Nữ mạng:                   11,23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

Điều  Hợp:  làm ăn tự ý  cẩn thận tiền tài 10 được 4 phần , lo tính việc gì giữ bực  trung là tốt

Điều kỵ: có bệnh đau ít ngày  hoặc  có sinh tiếng thị phi rầy rà. Có đau bệnh nên cầu nguyện

Trời Phật phù hộ cho được nhẹ .

Tháng 8 :                            Tuổi Nam mạng:                   4,16, 28, 40, 52, 64, 76, 88

                                             Tuổi Nữ mạng:                      10,22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

lĐiều Hợp: Làm ăn tự ý  cẩn thận tiền  tài 10 được 3 phần , người quyền  tước có việc gặp

may về chức phận,  cầu việc quan có người  Quý  nhân  giúp  đỡ.

Điều kỵ: chớ nên can thiệp  và tin cậy người,  có việc  đi đường,  hoặc đổi đời, phòng trộm cắpmất đồ , hoặc có bệnh  đau chút ít, sinh việc xung buồn .

Tháng 9                                Tuổi Nam mạng:                5,17, 29, 41, 53, 65, 77, 89

                                               Tuổi Nữ mạng:                   9,21, 33, 45, 57, 69, 81, 93

Điều Hợp:  làm ăn thịnh vượng tiền tài 10 được 7 phần , lo tính việc gì cũng sáng suốt, gia đạoan vui .

Điều kỵ: có kẻ tranh phản  rầy  rà và trong mình nhức mỏi chút ít , trong lòng lo tính nhiều

việc .

Tháng 10                            Tuổi Nam mạng:                   6, 18. 30. 42. 54. 66. 78. 90

                                             Tuổi Nữ mạng:                      8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

Điều Hợp:  làm ăn cẩn thận tiền tài 10 được 3 phần ,  cầu việc quan có Quý  nhân  giúp  đỡ.

Điều kỵ: phòng có việc bi ai hoặc tai nạn,  có việc đi đường nhiều , chớ nên đi xa , ngừa  kẻ tiểunhân phản, phòng trộm mất đồ, vợ chồng  có việc  buồn  giận  với nhau,  nên dề phòng  và cầunguyện Trời Phật phù hộ cho được nhẹ.

Tháng 11                              Tuổi Nam mạng:                   7,19, 31, 43, 55, 67, 79, 91

                                               Tuổi Nữ mạng:                      7,19, 31, 43, 55, 67, 79, 91

Điều Hợp: : làm  ăn thịnh vượng  tiền tài 10 được 7 phần , người  quyền  tước có việc gặp mayvề chức phận,  cầu việc quan có người  Quý  nhân  giúp  đỡ.

Điều kỵ: phòng   có việc quan làng,  vợ chồng  có việc buồn giận chút ít và có tiếng  thị  phi

rầy rà.

Tháng 12                              Tuổi Nam mạng:                   8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

                                                Tuổi Nữ mạng:                     6, 18. 30. 42. 54. 66. 78. 90

Điều Hợp:  làm ăn cẩn thận tiền tài 10 được 4 phần , lo tính việc gì giữ bực trung là tốt,  có việckỵ đề phòng cũng được nhẹ .

Điều kỵ: của tiền có hao tốn, phòng  có việc  quan làng, kỵ đi sông sâu, sống lớn, giữ mình

kẻo bị té.

Ngày kỵ Hợp  của tuổi Đinh Mẹo  

Ngày  Tý           – Hợp : cầu tài, cầu phước,  kết hôn , gặp hung hoá hiền .

– Kỵ  : pháp luật, rầy rà, gái hờn chồng

Ngày Sửu           – Hợp : có thần linh độ mạng .

– Kỵ  : đi té, quan sự, đưa tiền ra , cầu tài, đi sông nghe lời .

Ngày Dần           – Hợp : mỗi việc bình an, cầu tiên bà cứu bệnh.

– Kỵ  : bệnh hoạn .

Ngày Mẹo        – Hợp : văn thơ, đơn tờ, nhậphọc,  Quý nhân phù trợ .

– Kỵ  : than buồn , nghe lời, hùn Hợp,  người quen phản, đào đất.

Ngày Thìn        – Hợp : cầu tài, cầu phước, kết hôn, đào đất.

– Kỵ  : nhức mỏi, lo nhiều, tranh rầy, lo gì phòng thất vọng .

Ngày Tỵ           – Hợp : thơ từ, đơn từ, nhập  học,  đi đường.

– Kỵ  : gian tham, đào đất, người quen phản, trai hờn vợ .

Ngày Ngọ         – Hợp : cầu tài, cầu phước,  kết hôn , gặp hung hoá hiền .

– Kỵ  : pháp luật bệnh hoạn,  thị phi .

Ngày Mùi           – Hợp : có thần  linh độ mạng, có Quý  nhân  hộ trợ .

– Kỵ  : đưa tiền ra, cầu tài,quan  sự, đi sông, đi té, than buồn .

Ngày Thân – Hợp : mỗi việc an vui, cầu tiên bà cứu bệnh  .

– Kỵ  : bệnh hoạn .

Ngày Dậu          – Hợp : có Quý  nhân  hộ trợ .

– Kỵ  : nghe lời kẻ gian tham, đi nhiều, trai hờn vợ, than buồn .

Ngày Tuất          – Hợp : cầu tài, đào đất, yên vui .

– Kỵ  : pháp luật, rầy rà, lo nhiều, nhức mỏi, lo gì phòng thất vọng .

Ngày Hợi         – Hợp :  văn thơ, đơn tờ, nhập  học,  đi đường .

– Kỵ: trai hờn vợ, đào đất, đi nhiều,  kẻ gian tham, người phản .

(điều kỵ, Hợp đúng ngày , phòng  hờ trước  sau 1 ngày )

Cám ơn Quý độc giả đã quan tâm và đồng hành cùng phuongminh.net trong thời gian qua. Nếu thấy hữu ích, Quý độc giả hãy chia sẻ để nhiều người cùng được biết và đây chính là nguồn động viên khích lệ lớn lao đối với chúng tôi. Quý độc giả nhớ đăng ký để nhận được những thông tin mới nhất.!

Nguyễn Phương
Admin of Site

Nguyễn Phương

Sống nội tâm, thích kết bạn, sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm hay trong lĩnh vực kỹ thuật bản đồ Mapinfor, kiếm tiền online, tử vi, tướng số, phong thủy. Ghét sự giả dối, lừa lọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *