Xem Tử vi trọn đời Nam-Nữ Mạng tuổi Kỷ Tỵ 1989/Dương Công Hầu

XEM TỬ VI CHỌN ĐỜI TUỔI KỶ TỴ 1989

THEO SÁCH SỐ DIỄN CẦM TAM THẾ DIỄN NGHĨA
CỦA DỊCH GIẢ DƯƠNG CÔNG HẦU - TỰ KHƯƠNG ĐỨC

TUỔI KỶ TỴ – SINH NĂM 1989

Mạng : Lâm Đại Mộc (Cây rừng Già).

Xương con Rắn, tướng tinh con Rái Khỉ.

Nam   : Thờ Ngũ Công Vương Phật độ mạng

Nữ       : Thờ Phật Bà Quan Am độ mạng

Đoán xem số mạng như là

Kỷ Tỵ mạng Mộc số ta như vầy

Mạng  Mộc tuổi cao hỏa lửa khắc cây

Sớm sinh có bệnh  đủ đầy  thuốc  thang

Điếu khách gìếu mạng chẳng an

Phải  phòng  té năng  vương mạng  tật rầy

Số này duyên  nợ đổi thay

Căn duyên nhiều chỗ đắng cay nợ tình

Đến khi Loan Phụng  hoà minh

Nếu chứa phước đức đinh ninh ở đời

Người có tánh nhát vậy thời

Văn chương ham học trong đời sáng thông

Tâm linh biết trước ở lòng

Số người  lại  có vào công  danh

Có tay thương mãi tai lành

Số có trâu ruộng  lộc dành về sau

Tính toan lo liệu quản ban

Việc  làm kỷ lưỡng  muốn  mau vừa lòng

Sinh nhằm chữ bệnh long đong

Hay có bệnh  tật nó hồng  vần  vương

Rồi lo rộn trí lại thường

Tính cao lo thấp tương tư gia đình

Trương người trợ giúp đinh ninh

Không phần chơi bạn phụ tình không ơn

Người có chí khí không  sờn

Không chịu nhơ bợn để hờn cho ai

Số này dầu gái hay trai

Nên tráo tành đức lâu ngày về sau

Hưởng được sự nghiệp sang giàu

Gia đình yên ổn được  hào hiển vang .

XEM VẬN HẠN TỐT XẤU TUỔI KỶ TỴ TRONG 12 THÁNG

Tháng giêng 

Tuổi Nam  12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96

Tuổi Nữ Mạng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86 

Điều Hợp:  làm ăn tiền tài 10 được 6 phần, lo tính việc gì giữ bực trung là tốt.

Điều kỵ: phòng  có động  việc  quan làng hình phạt , vợ chồng  có việc  buồn  giận  nhau và có tiếng thị phi rầy rà, trong lòng lo tính nhiều việc .

Tháng 2 

Tuổi Nam Mạng:                   1,13, 25, 37, 49, 61, 73, 85

Tuổi Nữ Mạng:                   1,13, 25, 37, 49, 61, 73, 85,97

Điều  Hợp:  làm ăn tiền  tài 10 được 5 phần,  người  quyền  tước có việc  gặp may về chức phận, cầu việc quan có người  Quý  nhân  giúp  đỡ.

Điều kỵ: có việc  đi đường  nhiều  hoặc  đổi dời chỗ ơ, phòng  trộm  cắp mất  đồ, phòng  có động việc quan làng, chớ nên can thiệp, tin cậy người,  và giữ mình kẻo bị té.

Tháng 3

Tuổi Nam Mạng:                   2,14, 26, 38, 50, 62, 74, 86

Tuổi Nữ Mạng:                   12,24, 36, 48, 60, 72, 84, 96

Điều Hợp: làm thịnh  vượng  tiền tài 10 được 7 phần ,  có cảnh duyên nợ vần vương, lo tính việcgì cũng sáng suốt, gia đạo an vui .

Điều kỵ: có bệnh  đau trong ít ngày,  và có kẻ tranh phản  rầy rà, hoặc  có việc  lo buồn chút ít.  

Tháng 4 

Tuổi Nam Mạng:                   3,15, 27, 39, 51, 63, 75, 87

Tuổi Nữ Mạng:                   11,23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

Điều Hợp: làm ăn tự ý cẩn thận tiền tài 10 được 3 phần, cầu việc quan có Quý nhân giúp đỡ.

Điều kỵ: có việc  đi đường  nhiều  hoặc  đổi dời chỗ ơ, phòng  trộm  cắp mất đồ, của tiền có haotốn, kỵ đi sông sâu , sóng  lớn hoặc  có bệnh đau chút ít , chớ nên can thiệp, tin cậy người, và sinhviệc xung ý than buồn .

Tháng 5                  

Tuổi Nam Mạng:                   4,16, 28, 40, 52, 64, 76, 88

Tuổi Nữ Mạng:                   10,22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

Điều Hợp: làm ăn thịnh  vượng  tiền tài 10 được 7 phần, lo tính việc gì cũng sáng suốt, gia đạo an vui .

Điều kỵ: trong mình nhức mỏi chút ít, trong lòng lo tính nhiều  việc,  hoặc  có tiếng  thị phi rầy rà.

Tháng 6                  

Tuổi Nam Mạng:                   5,17, 29, 41, 53, 65, 77, 89

Tuổi Nữ Mạng:                   9,21, 33, 45, 57, 69, 81, 93

Điều  Hợp:  làm  ăn thịnh vượng tiền  tài 10 được 3 phần , lo tính việc gì nên  để ý  đề phòng,dầu có việc  kỵ cũng được nhẹ .

Điều kỵ: phòng có việc  bi ai hoặc tai nạn,  chớ nên đi xa đường , ngừa  kẻ tiểu Nhân phản giữmình kẻo bị té , nên đề phòng  và cầu nguyện  Trời Phật phù hộ cho được nhẹ.

Tháng 7 

Tuổi Nam Mạng: 6, 18. 30. 42. 54. 66. 78. 90

Tuổi Nữ Mạng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

Điều Hợp: làm ăn  tiền  tài 10 được 5 phần , lo tính việc gì giữ bực trung là tốt, có việc  kỵ đềphòng cũng được nhẹ .

Điều kỵ: phòng có động  việc  quan làng, vợ chồng có việc  buồn  giận  với nhau và có tiếng thị phi rầy rà . 

Tháng 8
Tuổi Nam Mạng:                 7,19, 31, 43, 55, 67, 79, 91

Tuổi Nữ Mạng:                   7,19, 31, 43, 55, 67, 79, 91

Điều Hợp: làm ăn thịnh  vượng  tiền tài 10 được 5 phần , lo tính việc gì giữ bực  trung là tốt,có việc  kỵ đề phòng cũng được nhẹ .

Điều kỵ: phòng trộm cắp hao tài, phòng có động  việc  quan làng, giữ mình kẻo bị té.

Tháng 9                  

Tuổi Nam Mạng:                   8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

Tuổi Nữ Mạng:                   6, 18. 30. 42. 54. 66. 78. 90

Điều Hợp: làm ăn thịnh  vượng  tiền tài10 được 7 phần  và có cảnh  duyên nợ vấn vương , lo tínhviệc gì cũng sáng suốt, gia đạo an vui .

Điều kỵ: có bệnh  đau trong ít ngày,  và có việc  tranh phản  rầy rà, có đau bệnh nên đề phòng vàcầu nguyện Trời Phật phù hộ cho được nhẹ.

Tháng 10                

Tuổi Nam Mạng:                   9,21, 33, 45, 57, 69, 81, 93

Tuổi Nữ Mạng:                   5,17, 29, 41, 53, 65, 77, 89

Điều Hợp: làm ăn cẩn thận tiền tài 10 được 4 phần , cầu việc quan có người Quý nhân giúp đỡ. 

Điều kỵ: có việc đi đường  nhiều  hoặc đổi dờichỗ ơ, của tiền có hao tốn, kỵ đi sông sâu,sóng  lớn hoặc có bệnh đau chút ít, chớ nên can thiệp, tin cậy người, và sinh việc xung ý  than buồn.

Tháng 11                

Tuổi Nam Mạng:                   10,22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

Tuổi Nữ Mạng:                   4,16, 28, 40, 52, 64, 76, 88

Điều Hợp: : làm ăn gặp vận may thịnh vượng tiền tài 10 được 7 phần lo tính việc gì cũng sángsuốt, gia đạo an vui .

Điều kỵ: trong mình nhức mỏi ít ngày, vợ chồng có việc  buồn  chút ít.

Tháng 12                

Tuổi Nam Mạng:                   11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

Tuổi Nữ Mạng:                   3, 15. 27. 39. 52. 64. 76. 89

Điều Hợp:  làm ăn cẩn thận tiền tài 10 được 4 phần , gái thì có cảnh duyên nợ vấn vương .

Điều kỵ: phòng  có việc  bi ai hoặc tai nạn,  chớ nên đi xa đường,  ngừa kẻ tiểu Nhân phản, phòng trộm cắp hao tài, nên đề phòng  và cầu nguyện Trời Phật phù hộ cho được nhẹ .

Ngày kỵ Hợp  của tuổi Kỷ Tỵ

Ngày  Tý            – Hợp : cầu tài, đào đất .

– Kỵ  : pháp luật, nhức mỏi, trai hờn vợ, lo gì phòng thất vọng .

Ngày Sửu           – Hợp : có Quý nhân  hộ trợ .

– Kỵ  : người thân phản, quan sự, gian tham, ai bi .

Ngày Dần           – Hợp : cầu tài, cầu phước,  gặp hung hoá hiền .

– Kỵ  : pháp luật, trai hờn vợ, gái hờn chồng,  lo nhiều .

Ngày Mẹo        – Hợp : có Quý nhân  phù hộ.

– Kỵ  : đi té, gian tham, quan sự, nghe lời, hùn Hợp,  đi nhiều .

Ngày Thìn        – Hợp : cầu  tài, kết  hôn,  dời chỗ  ở, cầu tiên bà cứu bệnh  .

– Kỵ  : bệnh hoạn,tranh rầy .

Ngày Tỵ           – Hợp : văn thư ,đơn từ , nhập học . đi đường , thần linh độ mạng .

– Kỵ  : đưa tiền ra, cầu tài, nghe lời, xung buồn , đi sông .

Ngày Ngọ         – Hợp : cầu tài, cầu phước,  đào đất .

– Kỵ  : rầy rà, lo gì phòng thất vọng,  nhức mỏi , gái hờn chồng  .

Ngày Mùi           – Hợp : không có .

– Kỵ  : người quen phản, phòng buồn than, đi té .

Ngày Thân

– Hợp : cầu tài, cầu phước,  gặp hung hoá hiền .

– Kỵ  : pháp luật, lo nhiều, trai hờn vợ, gái hờn chồng   .

Ngày Dậu          – Hợp : văn thư ,đơn từ , nhập học . đi đường , thần linh độ mạng .

– Kỵ  : quan sự, kẻ tham lam, đưa tiền ra, cầu tài, đi té, đi sông .

Ngày Tuất       –Hợp : yên vui, kết hôn, cầu tiên bà cứu bệnh  .

– Kỵ : rầy rà, bệnh hoạn,  nhức mỏi, lo gì phòng thất vọng.                                                            Ngày Hợi         – Hợp :văn thư ,đơn từ , nhập học .  thần linh độ mạng .

– Kỵ  : đưa tiền ra, cầu tài, nghe lời, đi sông, đi đường nhiều .

(Điều kỵ, Hợp đúng ngày , phòng  hờ trước  sau 1 ngày )

Cám ơn Quý độc giả đã quan tâm và đồng hành cùng phuongminh.net trong thời gian qua. Nếu thấy hữu ích, Quý độc giả hãy chia sẻ để nhiều người cùng được biết và đây chính là nguồn động viên khích lệ lớn lao đối với chúng tôi. Quý độc giả nhớ đăng ký để nhận được những thông tin mới nhất.!

Nguyễn Phương
Admin of Site

Nguyễn Phương

Sống nội tâm, thích kết bạn, sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm hay trong lĩnh vực kỹ thuật bản đồ Mapinfor, kiếm tiền online, tử vi, tướng số, phong thủy. Ghét sự giả dối, lừa lọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *