Xem Tử vi trọn đời Nam – Nữ Mạng tuổi Mậu Thìn 1988

XEM TỬ VI CHỌN ĐỜI TUỔI MẬU THÌN 1988

THEO SÁCH SỐ DIỄN CẦM TAM THẾ DIỄN NGHĨA
CỦA DỊCH GIẢ DƯƠNG CÔNG HẦU - TỰ KHƯƠNG ĐỨC
XEM CÔNG DANH TÀI LỘC, VẬN HẠN NAM - NỮ MẠNG
CỦA NGƯỜI TUỔI MẬU THÌN SINH NĂM 1988
_______________
Nguyễn Phương
Admin of Site

TUỔI MẬU THÌN – SINH NĂM 1988

Mạng :  Đại Lâm Mộc  (Cây rừng lớn)

Xương con Rồng, tướng tinh con Cua.

Nam   : Thờ Ngũ Công Vương Phật độ mạng

Nữ       : Thờ Phật Bà Quan Âm độ mạng

Đoán xem số mạng như là

Mậu Thìn mạng Mộc số ta như vầy

Tuổi Thổ mạng  Mộc số này

Tuổi cùng với mạng được vầy tương sinh

Khó nuôi thuở nhỏ chẳng lành

Giải Thần  độ mạng  phước dành về sau

Phù trầm  số mạng  khỏi nào

Sông sâu sóng lớn phạm  vào một phen

Chớ tin lòng dạ người quen

Ngày sau trở lại bạc  đen phản lòng

Của tiền khó giữ cho xong

Làm ra có của chịu  vòng  tổn hao

Công danh có số phước nào

Có mạng  quyền tước đứng vào công môn

Vợ chồng xung khắc ngữ ngôn

Lấy sự nhẫn nại bảo tồn về sau

Đệ huynh xa cách ngõ hầu

Thương nhau để dạ có thâm  tình

Tánh  người  cứng cỏi không  tin

Thánh Thần không tương chống kình quỷ ma

Miệng  Phật lòng rắn đó là

Đồ mưu thiết kế cao xa lỗ lời

Buổi đầu tính lớn vậy thời

Đến sau tính nhỏ đổi dời bỏ qua

Làm nơi nói ngã vậy mà

Xung cha khắc mẹ tự ta lo lường

Hao tài cũng được  tầm thường

Trung niên tạo lập gia đường hiển vang

Số này nên chứ tâm khoan

Ngỏ hầu hưởng được phước ban gia đình.

XEM VẬN HẠN TỐT XẤU TUỔI MẬU THÌN THÌN TRONG 12 THÁNG

Tháng Giêng         

 

Tuổi Nam Mạng:

9,21, 33, 45, 57, 69, 81, 93

 

Tuổi Nữ Mạng:

5,17, 29, 41, 53, 65, 77, 89

Điều Hợp:  làm ăn cẩn thận tiền tài 10 được 4 phần,  cầu việc quan có người Quý nhân giúp đỡ .

Điều kỵ: có việc  đi nhiều,  hoặc dời chỗ ở, phòng có động  việc  quan làng,  và giữ mình kẻo bịté, sinh việc lo buồn.

Tháng 2                  

Tuổi Nam Mạng:                   10,22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

Tuổi Nữ Mạng:                       4,16, 28, 40, 52, 64, 76, 88

Điều Hợp:  làm ăn tiền tài 10 được 5 phần,  có cảnh duyên  nợ vần vương, lo tính việc gì giữ bựctrung là tốt.

Điều kỵ: có bệnh  đau ít ngày  và trong lòng lo tính nhiều việc . Có đau bệnh nên cầu nguyện

Trời Phật phù hộ cho được nhẹ .

Tháng 3                  

Tuổi Nam Mạng:                   11,23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

Tuổi Nữ Mạng:                       3,15, 27, 39, 51, 63, 75, 87

Điều Hợp: làm thịnh  vượng  tiền tài 10 được 3 phần ,  có cảnh duyên nợ vần vương, cầu  có việcquan có người Quý nhân giúp đỡ .

Điều kỵ: chớ nên can thiệp  và tin cậy người,  ngừa  kẻ tiểu Nhân phản hoặc  có bệnh  đau chútít, sinh việc xung buồn .

Tháng 4                  

Tuổi Nam Mạng:                   12,24, 36, 48, 60, 72, 84, 96

Tuổi Nữ Mạng:                   2,14, 26, 38, 50, 62, 74, 86

Điều Hợp: làm ăn thịnh  vượng  tiền tài 10 được 3 phần, lo tính việc gì cũng sáng suốt, gia đạoan vui .

Điều kỵ: vợ chồng có việc  giận  nhau, và trong mình nhức mỏi chút ít .

Tháng 5                  

Tuổi Nam Mạng:                   1,13, 25, 37, 49, 61, 73, 85,97

Tuổi Nữ Mạng:                  1,13, 25, 37, 49, 61, 73, 85,97

Điều Hợp:  làm ăn cẩn thận tiền tài 10 được 3 phần ,  người quyền tước có việc  gặp may về chứcphận, cầu việc quan có người Quý nhân giúp đỡ.

Điều kỵ: phòng  có việc  bi ai hoặc tai nạn,  có việc  đi đường nhiều  hoặc đổi dời, chớ nên đi xađường , ngừa  kẻ tiểu  Nhân phản,  có tiền  của hao tồn , kỵ đi sông  sâu sóng  lớn , nên  đề phòng  và cầu nguyện Trời Phật phù hộ cho được nhẹ.

Tháng 6

Tuổi Nam Mạng:                   2,14, 26, 38, 50, 62, 74, 86

Tuổi Nữ Mạng:                   12,24, 36, 48, 60, 72, 84, 96

Điều Hợp: làm ăn tiền  tài 10 được 6 phần , lo tính việc gì giữ bực trung là tốt, có việc  kỵ đềphòng cũng được nhẹ .

Điều kỵ: phòng  có việc  quan làng hình phạt , và có kẻ tranh phản rầy rà, ngừa trộm cắp mất đồ,  vợ chồng có việc  buồn  giận  chút ít .

Tháng 7

Tuổi Nam Mạng: 3,15, 27, 39, 51, 63, 75, 87

Tuổi Nữ Mạng:                   11,23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

Điều Hợp: làm ăn tiền tài 10 được 4 phần , cầu việc quan có Quý  nhân  giúp  đỡ .

 Điều kỵ: có việc  đi đường  nhiều  hoặc  đổi dời chỗ ở phòng  có động  việc  quan làng,  giữ mình kẻo bị té, sinh việc lo buồn .

Tháng 8

 

Tuổi Nam Mạng:

4,16, 28, 40, 52, 64, 76, 88

 

Tuổi Nữ Mạng:

10,22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

Điều Hợp: làm ăn tiền tài 10 được 7 phần , lo tính việc gì cũng sáng suốt .

Điều kỵ: có bệnh đau trong ít ngày,  vợ chồng  có việc buồn chút ít, trong lòng lo tính nhiều việc,  có bệnh  đau nên cầu nguyện  Trời Phật phù hộ cho được nhẹ.

Tháng 9                  

Tuổi Nam Mạng:                   5,17, 29, 41, 53, 65, 77, 89

Tuổi Nữ Mạng:                   9,21, 33, 45, 57, 69, 81, 93

Điều Hợp:  làm ăn tự ý cẩn thận tiền tài10 được 3 phần , lo tính việc gì nên để ý đề  phòng dầu  có việc  kỵ cũng được nhẹ.

Điều kỵ: chớ nên  can thiệp tin cậy người,  của tiền  có hao tốn, kỵ đi sông  sâu, sóng lớn hoặc  có bệnh  đau chút ít sinh việc xung ý than buồn .

Tháng 10                

Tuổi Nam Mạng:                   6, 18. 30. 42. 54. 66. 78. 90

Tuổi Nữ Mạng:                   8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

Điều Hợp: làm ăn gặp may thịnh vượng tiền tài 10 được 8 phần  và có cảnh duyên  nợ vấn vương, lo tính việc gì cũng sáng suốt, gia đạo an vui .

Điều kỵ: vợ chồng việc buồn giận chút ít và trong mình nhức mỏi ít ngày.

Tháng 11                

Tuổi Nam Mạng:                   7,19, 31, 43, 55, 67, 79, 91

Tuổi Nữ Mạng:                   7,19, 31, 43, 55, 67, 79, 91

Điều Hợp: : làm ăn cẩn thận tiền tài 10 được 3 phần , người quyền tước có việc  gặp  may về chứcphận, cầu việc quan có người  Quý  nhân  giúp  đỡ.

Điều kỵ: phòng có việc bi ai hoặc tai nạn, có việc  đi đường  nhiều  hoặc  đổi dời, ngừa kẻ tiểuNhân phản,  có tiền của hao tồn, kỵ đi sông  sâu sóng lớn, nên đề phòng  và cầu nguyện Trời Phậtphù hộ cho được nhẹ.

Tháng 12                

Tuổi Nam Mạng:                   8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

Tuổi Nữ Mạng:                   6, 18. 30. 42. 54. 66. 78. 90

Điều Hợp:  làm ăn tiền tài 10 được 6 phần, lo tính việc gì giữ bực trung là tốt,  có việc  kỵ đềphòng cũng được nhẹ.

Điều kỵ: phòng  có việc  động  quan làng,  ngừa  trộm  cắp mất đồ, và có việc  tranh phản rầy rà,vợ chồng  có việc  buồn giận với nhau .

NGÀY KỴ, HỢP CỦA TUỔI MẬU DẦN

Ngày  Tý            – Hợp : văn thơ, đơn tờ, nhập  học,  có thần  độ, Quý  nhân  trợ .

– Kỵ  : người thân phản, đưa tiền ra, cầu tài, quan sự, đi sông, than buồn.

Ngày Sửu           – Hợp : cầu tài, cầu phước,  gặp hung hoá hiền .

– Kỵ  : gian tham, pháp luật, tranh rầy , gái hờn chồng  .

Ngày Dần           – Hợp : văn thơ, đơn tờ, nhập  học,  đi đường .

– Kỵ  : đi té, quan sự,  dời chỗ  ở, đào  đất,  than buồn .

Ngày Mẹo        – Hợp : cầu  tài, kết  hôn,  dời chỗ  ở, cầu tiên bà cứu bệnh  .

– Kỵ  : bệnh hoạn lo nhiều.

Ngày Thìn        – Hợp : có Quý nhân  hộ trợ .

– Kỵ  : nghe lời, can thiệp,  hùn Hợp,  ác Nhân, mưu hại.

Ngày Tỵ            – Hợp : cầu tài, kết hôn,  dời chỗ ở,đào đất.

– Kỵ  : trai hờn vợ, nhức mỏi, lo gì phòng thất bại

Ngày Ngọ         – Hợp : có thần  linh độ mạng, có Quý  nhân  hộ trợ .

– Kỵ  : đưa tiền ra, cầu tài, đi sông,  ác Nhân, gái hờn chồng  .

Ngày Mùi

Ngày Thân      – Hợp : văn thơ, đơn tờ, nhập  học,  đi đường . -Kỵ  : đi té, quan sự,  dời chỗ  ở, đào  đất   .

Ngày Dậu      – Hợp : yên vui, mỗi việc bình an, cầu tiên bà cứu bệnh – Kỵ

: bệnh  hoạn,  nhức mỏi , trai hờn vợ, lo gì phòng thất vọng .

Ngày Tuất      – Hợp : có thần  linh độ mạng . -Kỵ  : đưa tiền ra, cầu tài, hùn Hợp,  nghe lời, đi sông, xung buồn .

Ngày Hợi         – Hợp :  cầu tài, kết hôn, an vui , đào đất.

– Kỵ  : nhức mỏi, lo gì thất vọng, trai hờn vợ  .

(Điều kỵ, Hợp đúng ngày , phòng  hờ trước  sau 1 ngày )

 

Cám ơn Quý độc giả đã quan tâm và đồng hành cùng phuongminh.net trong thời gian qua. Nếu thấy hữu ích, Quý độc giả hãy chia sẻ để nhiều người cùng được biết và đây chính là nguồn động viên khích lệ lớn lao đối với chúng tôi. Quý độc giả nhớ đăng ký để nhận được những thông tin mới nhất.!

Nguyễn Phương
Admin of Site

Nguyễn Phương

Sống nội tâm, thích kết bạn, sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm hay trong lĩnh vực kỹ thuật bản đồ Mapinfor, kiếm tiền online, tử vi, tướng số, phong thủy. Ghét sự giả dối, lừa lọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *