Xem Tử vi trọn đời Nam, Nữ Mạng tuổi Nhâm Thân 1992/Dương Công Hầu

XEM TỬ VI CHỌN ĐỜI TUỔI NHÂM THÂN 1992

THEO SÁCH SỐ DIỄN CẦM TAM THẾ DIỄN NGHĨA
CỦA DỊCH GIẢ DƯƠNG CÔNG HẦU - TỰ KHƯƠNG ĐỨC
XEM CÔNG DANH TÀI LỘC, VẬN HẠN NAM - NỮ MẠNG
NGƯỜI TUỔI NHÂM THÂN SINH NĂM 1992

TUỔI NHÂM THÂN – SINH NĂM 1992

Mạng: Kiếm Phong Kim (Gươm vàng)

Xương con Khỉ; Tướng tinh con Dê

Nam: Thờ Ông Tử vi độ mạng

Nữ: Thờ Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng

Đoán xem số mạng như là, 

Nhâm Thân Kim mạng số ta như vầy. 

Tuổi Kim mạng Kim sốnày,

Khó nuôi  thuở  nhỏ đủ đầy thuốc thang 

Thường hay bệnh hoạn vương mạng 

Giải thần  độ mạng nhẹ an thân hình. 

Phù Trầm  số mạng  giữ gìn,

Sông sâu sóng lớn hữu kinh một lần.

Thường hay đi đứng phân vân,

Gia đình khác sứ lập thân  được  thành. 

Huyết vận gìếu mạng chẳng lành. 

Tay khócầm của phải đành tổn hao.

 Làm ăn tự tin chớ nào,

Tin người  hùn hợp ngày sau không tròn.

Thông minh cơ biết lòng son,

Cơ mưu léo lắt lại còn sáng thông

Quý Nhân trong đãi phước hồng, 

Ra vào nơi chốn phép công yêu vì.

Có tay tài nghệ vậy thì,

Tính người cần kiệm số ni lập thành.

Đệ huynh xung khắc chẳng lành, 

Cốt nhục tuy có rõ ràng  như không 

Số trai khắc hại con đông

Số gái phạm ấy phải phòng khắc phu

Trái ý  nói cộc phông  phù,

Người ghét bộ miệng công phu nhọc lòng.

Có số Tu niệm phước hồng,

Gia đình tiền của trong vòng bậc trung

Ta nên tính đức bồi vun,

Hậu nhật an hưởng ngõ cùng thảnh thơi.

XEM VẬN HẠN TỐT XẤU TUỔI NHÂM THÂN TRONG 12 THÁNG

Tháng Giêng          

Tuổi Nam Mạng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.

Tuổi Nữ Mạng:    7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.

Điều Hợp:  làm ăn tự ý  cẩn thận tiền tài 10 phần được 4 phần, cầu việc quan có Quý Nhân  giúp đỡ.

Điều kỵ: có việc đi đường nhiều, hoặc đổi dời chỗ  ở, chớ nên  can thiệp, tin cậy người,  của

tiền  có hao tồn, kỵ đi sông  sâu sóng  lớn, hoặc  có bệnh đau chút ít sinh việc xung buồn.

Tháng 2                  

Tuổi Nam Mạng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92.

Tuổi Nữ Mạng:    6, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90.

Điều  Hợp:  làm ăn tự ý  cẩn thận  tiền  tài 10 phần được 7 phần, lo tính việc gì cũng được sáng suốt,gia đạo được sự an vui, dầu có việc  kỵ chút ít cũng được qua.

Điều kỵ: phòng  trộm  cặp mất đồ, vợ chồng  có việc buồn chút ít, hoặc  có động  việc  quan làng.

Tháng 3                   

Tuổi Nam Mạng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.

Tuổi Nữ Mạng:    5, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89.

Điều Hợp: làm ăn cẩn thận  tiền  tài 10 phần được 3 phần,  gái thì có cảnh  duyên  nợ  vấn vương,cầu việc quan có Quý  nhơi giúp đỡ.

Điều kỵ: phòng có việc  ai bi hoặc tai nạn,  chớ nên đi xa đường, và nừa kẻ tiểu  Nhân phản,

hoặc động việc quan làng,  nên đề phòng  và cầu nguyện  Trời Phật phù hộ cho được nhẹ. 

Tháng 4                   

Tuổi Nam Mạng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94.

Tuổi Nữ Mạng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.

Điều Hợp: làm ăn 10 phần được 5 phần, lo tính việc gì giữ bậc trung là tốt.Điều kỵ: vợ chồng  có việc buồn giận với nhau, và có tiếng   thị phi rầy rà, phòng   có động việcquan làng hình phạt  và trong lòng lo tính nhiều việc.

Thang 5                

Tuổi Nam Mạng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95.

Tuổi Nữ Mạng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.

Điều Hợp:  làm ăn tiền tài 10 phần được 6 phần, người quyền tước có gặp việc may vê chức phận,cầu việc quan có Quí Nhângiúp đỡ.

Điều kỵ: chớ nên can thiệp tin người,  của tiền có hao tốn,  có việc  đi đường,  hoặc đổi dời

và giữ minh kẻo bị té, phòng  có động  việc  quan làng

Tháng 6                   

Tuổi Nam Mạng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.

Tuổi Nữ Mạng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.

Điều Hợp: làm ăn thịnh   vượng tiền  tài 10 phần được 8 phần,  và có cảnh  duyên  nợ  vấn vương, lotính việc gì cũng đăng sáng suốt, gia đạo được sự an vui.

Điều kỵ: có bệnh  đau ít ngày,   và có kẻ tranh phản  rày  rà,  có binh đau nên  cầu nguyện Trời Phật  phù hộ cho được nhẹ. 

Tháng 7                   

Tuổi Nam Mạng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97. 

Tuổi Nữ Mạng: : 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.

Điều Hợp: làm ăn

cẩn thận tiền tài 10 phần được 4 phần, cầu việc quan có Quý Nhân giúp đỡ.

Điều kỵ: có việc  đi đường  nhiều,  hoặc đổi dời chỗ ở, chớ nên  can thiệp tin cậy người,  của

tiền hao tốn, kỵ đi sông sâu sóng lớn, hoặc có binh đau chút ít, sinh việc xung buồn.

Tháng 8                   

Tuổi Nam Mạng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.

Tuổi Nữ Mạng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. 

Điều Hợp: làm ăn thịnh   vượng tiền  tài 10 phần được 7 phần, lo tính việc gì cũng được sáng suốt,gia đạo được sự an vui, dầu có việc  kỵ cũng được qua.

Điều kỵ: phòng  trôm  cắp mất đồ, và trong mình nhức mỏi chút  ít, hoặc  có tiếng  thị phi rầy rà. 

Tháng 9                   

Tuổi Nam Mạng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.

Tuổi Nữ Mạng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95.

Điều Hợp: làm ăn cẩn thận  tiền  tài10  phần  được  3 phần, lo tính việc  gì nên  để ý   đề phòng, dầu có việc  kỵ cũng được nhẹ.

Điều kỵ: phòng   có việc ai bi, hoặc tai nạn  chớ nên đi xa đường, ngừa  kẻ tiểu Nhân phản, giữ mình kẻo bị té, nên đề phòng  và cầu nguyện Trời Phật phù hộ cho được nhẹ.

Tháng 10                 

Tuổi Nam Mạng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.

Tuổi Nữ Mạng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94.

Điều Hợp:  làm ăn tiền tài 10 phần được 6 phần, lo lắng việc gì giữ bậc trung là tốt, dầu có việc kỵ đề phòng cũng được qua.

Điều kỵ: vợ chồng có việc  buồn  giận  với nhau, phòng có việc động  quan làng hình phạt, và có tiếng thị phi rầy rà, trong lòng lo tính nhiều việc 

Tháng11             

Tuổi Nam Mạng: 5, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89. 

Tuổi Nữ Mạng:    9, 21, 33, 45, 57, 69, 81. 93. 

Điều Hợp: làm  ăn tiền  tài 10 phần được 6 phần, người  có quyền  tước  gặp việc  may vêc chức phận, cầu việc quan có người Quý Nhân giúp đõ.

Điều kỵ: phòng có động  việc  quan làng,  và giữ mình khỏi bị té, hoặc  đau chút ít. 

Tháng 12                 

Tuổi Nam Mạng: 6, 18, 30, 42, 54, 66, 78, 90. 

Tuổi Nữ Mạng:    8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92.

Điều Hợp: làm ăn thịnh   vượng tiền  tài 10 phần được 7 phần, và có cảnh  duyên  nợ  vấn vương, lotính việc gì cũng được sáng suốt, gia đạo được sự an vui.

Điều kỵ: có việc  tranh phản  rầy rà, và có binh đau trong ít ngày, phòng trộm cựp mất đố

NGÀY KỴ, HỢP CỦA TUỔI NHÂM THÂN

NGÀY TÍ:  –  Hợp: văn thư, đơn tờ, nhập  học, quý Nhân hộ trợ, (kỵ: đi té,quan sự, than buồn)

NGÀY  SỬU: – Hợp: kết  hôn,  cầu  tiền  bà cứu  bệnh, (kỵ: bệnh hoạn, rầy  rà,  gian tham, lo tính việc gì, đề phòng thất vọng)

NGÀY DẦN: – Hợp: văn thư, đơn tờ, nhập học, đi đường, có thần độ, (kỵ: đưa tiền ra, cầu tài, nghe lời, đi sông, than buồn)

NGÀY MÃO: – Hợp:  cầu tài, tào chỗ ở, đào  đất, (kỵ: pháp luật, gian tham, nhức mỏi, lo phòng thất vọng, trai hờn vợ)

NGÀY THÌN: – Hợp:có Quý Nhân hộ trợ, (kỵ: quan sự, người thân phản, than buồn nhiều)

NGÀY TỴ: -Hợp:  cầu tài, cầu phước, gặp hung hóa hiền, kỵ: pháp luật, lo nhiều, rầy rà, trai hờn vợ, gái hờn chồng.

NGÀY NGỌ: – Hợp: có thần   độ  mang, Quí Nhân hộ  trợ, kỵ đưa tiền ra, cầu tài, nghe lời, quan sự , đi sông, đi nhiều.

NGÀY  MÙI: – Hợp:  cầu tài, tào chỗ ở, kết  hôn,  cầu  tiền bà cứu bệnh, (kỵ: bệnh hoạn, rầy rà)

NGÀY THÂN:- Hợp:văn, thư, đơn tờ, nhập  học,  có thần độ mạng, (kỵ: đưa tiền ra, cầu tài, nghe lời, đi sông, đào đất, than buồn)

NGÀY DẬU: -Hợp: cầu  tài, cầu phước, đào  đất,  gặp  hung hóa hiền,  kỵ: kẻ gian tham, nhức mỏi, gái hờn chồng,  lo tính việc gì, đề phòng thất vọng.

NGÀY TUẤT: – Hợp: (không có) kỵ: đi té, phòng  người  quen phản, than buồn.

 NGÀYHỢI: – Hợp: cầu tài, cầu phước, gặp hung hóa hiền, (kỵ: pháp luật, lo nhiều, rầy rà, trai hờn vợ,gái hờn chồng

(Điều kỵ, Hợp đúng ngày, phòng hờ trước  sau 1 ngày)  

Cám ơn Quý độc giả đã quan tâm và đồng hành cùng phuongminh.net trong thời gian qua. Nếu thấy hữu ích, Quý độc giả hãy chia sẻ để nhiều người cùng được biết và đây chính là nguồn động viên khích lệ lớn lao đối với chúng tôi. Quý độc giả nhớ đăng ký để nhận được những thông tin mới nhất.!

Nguyễn Phương
Admin of Site

Nguyễn Phương

Sống nội tâm, thích kết bạn, sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm hay trong lĩnh vực kỹ thuật bản đồ Mapinfor, kiếm tiền online, tử vi, tướng số, phong thủy. Ghét sự giả dối, lừa lọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *