Xem Tử vi trọn đời Nam-Nữ Mạng tuổi Quý Mùi 2003-1943

XEM TỬ VI CHỌN ĐỜI TUỔI QUÝ MÙI 2003-1943

THEO SÁCH SỐ DIỄN CẦM TAM THẾ DIỄN NGHĨA
CỦA DỊCH GIẢ DƯƠNG CÔNG HẦU - TỰ KHƯƠNG ĐỨC
XEM CÔNG DANH TÀI LỘC, VẬN HẠN NAM - NỮ MẠNG
CỦA NGƯỜI TUỔI QUÝ MÙI 2003-1943
_______________
Nguyễn Phương
Admin of Site

TUỔI QUÝ MÙI – SINH NĂM 2003-1943

Mạng : Dương Liễu Mộc (Cây Dương Liễu)

Xương con Dê, tướng tinh con Cọp.

Nam: thờ ông Tử Vi độ mạng

Nữ: thờ Bà Cửu Thiên  Huyền  Nữ độ mạng

Đoán xem số mạng như là,

Quí Mùi mạng  Mộc số ta như vầy.

Tuổi Thổi mạng  Mộc số này,

Tuổi cùng với mạng  được vầy tương sinh.

Thái Dương gìếu mạng khôn lanh, 

Trí sáng mau hiểu tài lành tâm linh.

Long thần  độ mạng  kết linh, 

Của tiền phátđạt giữ gìn trong tay. 

Không chịu nói dốivới ai,

Nói sao có vậy việc  rày đinh ninh. 

Chẳng  chịu  nói phạm  đến mình

Nặng  lời nhiều tiếng nghĩa tình dứt xa

Lương duyên  cách trở số ta.

Nhiều nơi duyên  nợ vậy mà khó song. 

Đến sau loan phụng chung phòng, 

Gặp nơi hào phú phước  hồng bền lâu

 Rộng lòng vui vẻ ngõ hầu, 

Cứu người  rồi lại đáo đầu không  ơn

Cửa nhà dời đổi nguồn  cơn, 

Cách xử chamẹ  dời chơn xứ người. 

Mới là tạo lập tốttươi,

Được nên cơ nghiệp vui cười vinh quang

Số có đau ghẻ chẳng an,

Hoặc thiếu máu huyết thường  mang nhức mình.

Bà con lãnh dạm Nhân tình,

Khó nương nhờ cậy tự mình lập nên.

Việc làm chẳng định trước bền,

Muốnlàm làm đại hư nên quản gì. 

Nên làm Amđức vậy thì,

Gia đình phát đạt mạng  tuỳ đức sinh.

XEM VẬN HẠN TỐT XẤU TUỔI NHÂM THÌN THÌN TRONG 12 THÁNG

Tháng Giêng          

Tuổi Nam Mạng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.

Tuổi Nữ Mạng: 7, 19, 31, 43, 55, 67, 79, 91.

Điều Hợp: làm ăn có gặp việc may thịnh vượng tiền tài 10 phần được 8 phần, và có cảnh có duyên nợ vấn vương, lo tính việc gì cũng được sáng suốt, gia đạo được sự an vui.

Điều kỵ: vợ chồng có việc  buồn  giận  nhau, và trong mình nhức mỏi chút ít. 

Tháng 2

Tuổi Nam Mạng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

Tuổi Nữ Mạng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.

Điều  Hợp:  làm ăn cẩn thận tiền  tài 10 phần được 3 phần, người  quyền  tước  có gặp việc may vềchức phận,   cầu việc quan có người  Quý Nhân giúp đỡ.

Điều kỵ: phòng có việc ai bi, hoặc tai nạn,  chớ nên đi xa đường,  của tiền có hao tốn, ngừa

kẻ tiểu  Nhân phản, kỵ đi sông sâu sóng lớn, nên đề phòng  và cầu nguyện  Trời Phật phù hộ cho được nhẹ.

Tháng 3                   

Tuổi Nam Mạng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.

Tuổi Nữ Mạng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89. 

Điều Hợp: làm ăn thịnh   vượng tiền  tài 10 phần được 7 phần, lo tính việc gì cũng được sáng  suốt,  dầu có việc  kỵ chút ít cũng được qua

Điều kỵ: có việc  tranh phản rầy rà, vợ chồng  có việc buồn giận nhau chút ít, phòng   có

động việc quan làng.

Tháng 4                  

Tuổi Nam Mạng: 10, 22, 34, 46, 58, 70, 82, 94

Tuổi Nữ Mạng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.

 Điều Hợp: làm  ăn cẩn  thận  tiền  tài 10 phần được 4 phần, cầu việc  quan có người   Quý Nhân giúpđỡ.

Điều kỵ: có việc  đi đường  nhiều,  hoặc  đổi dời chỗ ở,  phòng có động việc quan làng,  giữ

mình kẻo bị té, sinh việc lo buồn.

Tháng 5                 

Tuổi Nam Mạng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

Tuổi Nữ Mạng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.

Điều  Hợp:  làm ăn tiền tài 10 phần được 6 phần, lo tính việc gì giữ bực trung là tốt,  dầu  có việc kỵchút ít cũng được qua.

Điều kỵ: có bệnh  đau trong ít ngày,  và trong lòng lo tính nhiều  việc,  có bệnhd dau nên cầu

nguyện  Trời Phật phù hộ cho được nhẹ.

Tháng 6                   

Tuổi Nam Mạng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.

Tuổi Nữ Mạng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86.

Điều hợp: Làm ăn tự ý cẩn thận tiền tài 10 phần được 4 phần, gái có cảnh duyên nợ vấn vương, cầu việc quan có Quý Nhân giúp đỡ

Điều kỵ: chớ nên can thiệp tin cậy người,  và phòng  trộm  cặp hao tài, ngừa  kẻ tiểu Nhân phản,  hoặc  có bệnh đau chut ít, sinh việc xing buồn. 

Tháng 7                   

Tuổi Nam Mạng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.

Tuổi Nữ Mạng: 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97.

Điều Hợp: làm  ăn có gặp  việc may thịnh vượng tiền tài 10 phần được 8 phần,   và có cảnh duyên nợvấn vương, lo tính việc gì cũng được sáng suốt, dầu gia đạo được sự an vui.

Điều kỵ: vợ chồng có việc  buồn  giận  nhau chút ít, và trong mình nhức mỏi ít ngày. 

Tháng 8                   

Tuổi Nam Mạng: 2, 14, 26, 38, 50, 62, 74, 86. 

Tuổi Nữ Mạng: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96.

Điều  Hợp:  làm ăn tự ý  cẩn thận  tiền  tài 10 phần được 3 phần, người  quyền  tước  có gặp việc may về chức phận,   cầu việc quan có người  Quý Nhân giúp đỡ.

Điều kỵ: phòng  có việc  ai bi, hoặc tai nạn,  chớ nên đi xa đường, ngừa kẻ tiểu  Nhân phản,

của tiền hao tốn, kỵ đi sông sâu sóng lớn, giữ mình kẻo  bị té, có việc đi đường nhiều hoặc đổi dời.Nên cầu nguyện  Trời Phật phù hộ cho được nhẹ.

 Tháng 9                  

 Tuổi Nam Mạng: 3, 15, 27, 39, 51, 63, 75, 87.

Tuổi Nữ Mạng: 11, 23, 35, 47, 59, 71, 83, 95

Điều  Hợp:  làm ăn tiền tài 10 phần được 6 phần, lo tính việc gì giữ bực trung là tốt,  dầu  có việc kỵchút ít đề phòng  cũng được nhẹ.

Điều kỵ: có việc  tranh phản rầy rà, vợ chồng có việc buồn giận nhau, phòng có động việc quan làng hình phạt.

Tháng 10                 

Tuổi Nam Mạng: 4, 16, 28, 40, 52, 64, 76, 88.

Tuổi Nữ Mạng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.

Điều Hợp:  làm ăn tiền tài 10 phần được 4 phần,  cầu việc quan có người  Quý Nhân giúp đỡ, có việc  kỵ đè phòng  cũng được nhẹ.

Điều kỵ: có việc  đi đường nhiều, hoặc  đổi dời chỗ ở,  phòng  có động việc quan làng,  giữ mình kẻo bị té, sinh việc lo buồn.

 Tháng 11                 

Tuổi Nam Mạng: 5, 17, 29, 44, 53, 65, 77, 89.

Tuổi Nữ Mạng: 9, 21, 33, 45, 57, 69, 81, 93.

 Điều Hợp: làm ăn thịnh   vượng tiền  tài 10 phần được 7 phần,  và có cảnh  duyên  nợ  vấn vương, lotính việc gì cũng được sáng suốt.

Điều kỵ: có bệnh  đau trong ít ngày, vợ chồng có việc buồn giận nhau chút ít, trong lòng lo

tính nhiều việc, có bệnh đau nên cầu nguyện  Trời Phật phù hộ cho được nhẹ.

 Tháng 12                 

Tuổi Nam Mạng: 6, 18, 39, 42, 54, 66, 78, 90.

Tuổi Nữ Mạng: 8, 20, 32, 44, 56, 68, 80, 92

Điều Hợp: Làm ăn tự ý  cẩn thận tiền tài 10 phần được 4 phần, lo tính việc gì nên để ý  đề phòng,dầu có việc  kỵ cũng được nhẹ.

Điều kỵ: chớ nên can thiệp tin cậy người,  và phòng  trộm cặp hao tài, hoặc  có bệnh  đau ít ngày, sinh việc xung buồn. 

Ngày kỵ, Hợp  của tuổi Qúi Mùi

NGÀY  TÝ: Hợp: cầu tiên bà cứu bệnh, (kỵ: bệnh hoạn,  nhức mỏi, lo gì phòng thất vọng, trai hờn vợ)

NGÀY  SỬU: Hợp: (không  có), (kỵ:  nghe lời, phòng  gian tham, xung buồn, hùn Hợp)

NGÀY DẦN: Hợp: cầu  tài,  kết  hôn,  dời chỗ  ở, đào  đất, (kỵ:  nhức mỏi, trai hờn vợ,lo gì phòng thất vọng)

NGÀY  MẸO: Hợp: văn thư, đơn tờ, nhập  học,  thần  độ mạng, Quý nhớn  hộ trợ, (kỵ:đưa  tiền ra, người thân phản, đi sông, quan sự)

NGÀY  THÌN: Hợp: cầu tài, cầu phước,  gặp hung hóa hiền,  (kỵ: pháp luật, rầy rà, gái hờn chồng, lo nhiều)

NGÀY  TỴ: Hợp: văn thư, đơn từ, nhập học, đi đường, (kỵ: kỵ té, quan sự, di dời chỗ ở, than  buồn, đào đất)

NGÀY   NGỌ: Hợp:  cầu tài, tạo chỗ  ở, đào  đất,  cầu  tiên bà cứu bệnh  (kỵ:  bệnh hoạn, lo nhiều)

NGÀY   MÙI: Hợp: có thần  độ mạng, Quý Nhân hộ trợ, (kỵ: đưa tiền ra, càu tài, nghelời, phòng  gian tham, ác Nhân hại)

NGÀY  THÂN: Hợp:  cầu tài, kết hôn, tào chỗ ở, đào  đất,  (kỵ: nhức mỏi, trai hờn

vợ, lo tính việc gì đề phòng thất vọng)

NGÀY   DẬU: Hợp:  có thần  độ mạng, Quý Nhân hộ trợ,  (kỵ:  đưa tiền ra, người

quen phản, đi sông nước cẩn thận bị ngã, đi nhiều)

NGÀY  TUẤT: Hợp:  cầu tài, cầu phước,  gặp hung hoá hiền,  (kỵ:  phápluật, rầy rà, bệnh tật,  gái hờn chồng)

NGÀY  HỢI : Hợp: văn thư, đơn tờ, nhập học, đi đường (việc kỵ tạo chỗ ở, quan sự, đi đứng cẩn thận kẻo bị ngã, trong người có buồn bực)

(Điều kỵ, Hợp đúng ngày, phòng hờ trước  sau 1 ngày)

Cám ơn Quý độc giả đã quan tâm và đồng hành cùng phuongminh.net trong thời gian qua. Nếu thấy hữu ích, Quý độc giả hãy chia sẻ để nhiều người cùng được biết và đây chính là nguồn động viên khích lệ lớn lao đối với chúng tôi. Quý độc giả nhớ đăng ký để nhận được những thông tin mới nhất.!

Nguyễn Phương
Admin of Site

Nguyễn Phương

Sống nội tâm, thích kết bạn, sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm hay trong lĩnh vực kỹ thuật bản đồ Mapinfor, kiếm tiền online, tử vi, tướng số, phong thủy. Ghét sự giả dối, lừa lọc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *